Cu privire la aplicarea amenzilor pentru lipsa documentelor de provenienţă a mărfurilor la titularii de patentă

18/10/2012
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în rezultatul multiplelor verificări efectuate la deţinătorii patentei de întreprinzător a constatat că aceştia activează fără a avea documente de provenienţă a mărfurilor, în cazul comerţului cu amănuntul. Conform art. 1 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 Cu privire la patenta de întreprinzător,  patenta de întreprinzător, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. Totodată, conform art. 3 alin. (3) al Legii, desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi primirea licenţei. Asupra titularului patentei nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor, precum şi prevederile art. 90 din Codul fiscal. Dar conform art. 3 alin. (5) al Legii, titularul patentei răspunde pentru obligaţiile aferente desfăşurării activităţii de întreprinzător pe parcursul duratei de prescripţie stabilită de lege, indiferent de durata patentei. În acelaşi timp, conform art. 3 alin. (7) lit. a) şi d) al Legii, titularul patentei este obligat să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexă, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii, după caz, factura de expediţie, chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a mărfurilor şi să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. Concomitent, conform art. 18 alin. (5) al Legii, pentru toate categoriile de mărfuri permise spre comercializare în baza patentei de întreprinzător se va asigura respectarea necondiţionată a cerinţelor stabilite de legislaţia în vigoare în vederea transportării, depozitării, păstrării şi comercializării lor. Încălcarea acestor cerinţe atrage răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare. Deci, conform art. 15 alin. (1) al Legii, responsabilitatea pentru aplicarea prevederilor prezentei legi referitor la eliberarea patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate, anularea sau suspendarea acesteia, precum şi pentru încasarea taxei respective, o poartă autorităţile fiscale teritoriale şi, după caz, primăriile. Totodată, conform art. 9 alin. (1) lit. b) al Legii, patenta se suspendă în cazul neexecutării obligaţiilor prevăzute la art.3 alin.(7) lit.a), b) şi d) şi a prevederilor alin.(8), iar conform art. 8 alin. (1) lit. e) al Legii, valabilitatea patentei încetează în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unor sancţiuni administrative. Menţionăm că în toate cazurile controlul fiscal efectuat la deţinătorii de patentă se finalizează cu perfectarea actului de control şi a formularului RCF. Astfel, în cazul în care în timpul controlului efectuat la titularul de patentă acesta menţionează că dispune de documente de provenienţă a mărfurilor, dar nu le poate prezenta la moment, inspectorul fiscal va întocmi un act de control, în care va menţiona că nu i-au fost prezentate documentele. Totodată, va solicita explicaţii în scris de la titularul de patentă prin care acesta să confirme nemijlocit în textul declaraţiilor că comercializează la momentul controlului marfă fără documente de provenienţă pe motiv că nu sunt la el, dar se obligă să le prezinte organului fiscal la termenul fixat de inspectorii fiscali în actul de control. La prezentarea ulterioară, de către titularul de patentă, a documentelor solicitate la data stabilită se va menţiona suplimentar în actul de control şi se va aplica sancţiunea stabilită de art. 253 alin. (1) al Codului fiscal, fiind considerată ca împiedicare a controlului fiscal, manifestată prin: neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului. În cazul în care în timpul controlului titularul de patentă menţionează expres că nu dispune de documente de provenienţă a mărfii, inspectorul fiscal va solicita explicaţii de la titularul de patentă prin care acesta să confirme nemijlocit în textul explicaţiilor lipsa documentelor de provenienţă, ulterior căreia inspectorul fiscal va întocmi proces verbal contravenţional conform art. 265 al Codului contravenţional. După aplicarea sancţiunii contravenţionale, în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. e) al Legii, patenta îşi va înceta valabilitatea, iar organul fiscal va emite un act administrativ în acest sens şi îl va aduce la cunoştinţă titularului de patentă. Acţiuni similare se vor întreprinde şi în cazul în care titularul de patentă nu va prezenta documentele solicitate în termenul stabilit pentru prezentare. Vă atenţionăm că, reieşind din prevederile art. 134 din Codul fiscal ,,Drepturile organului fiscal şi ale funcţionarilor fiscali” şi art. 136 ,,Obligaţiile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal” în fişele posturilor a fiecăruia din inspectorii responsabili de eliberarea patentelor la compartimentul 11 ,,Împuterniciri”  urmează a fi inclus un punct cu următorul conţinut: ,,Are dreptul la efectuarea controlului la titularii de patentă”.

Noutăți asemănătoare

9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
06/10/2020
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
news-events