Aviz de însoțire a mărfii

Ordin nr. 235, din 28.05.2019

       Potrivit prevederilor pct.2 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, documentul în cauză se eliberează pentru însoţirea mărfurilor, pe timpul transportării lor, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale ce certifică transmiterea dreptului de proprietate, în baza avizelor emise pe parcursul perioadei fiscale (luna calendaristică) în care au fost emise avizele respective.
     Totodată, avizul de însoţire a mărfii poate fi eliberat și în cadrul transportării mărfurilor în afara entităţii (fără transmiterea dreptului de proprietate la prelucrare şi de la prelucrare, la păstrare, la expertiză etc.) cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale.

Ordin nr. 235, din 28.05.2019

    Potrivit prevederilor pct.2 și pct.3 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, tipărirea centralizată a formularelor avizului de însoţire a mărfii, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a avizului de însoţire a mărfii, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
    Eliberarea formularelor avizelor de însoţire a mărfurilor, executate tipografic, se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul subdiviziunilor sale, în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat ,,Comandă on-line a formularelor tipizate”.
  Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor pentru documentarea transportării mărfurilor. 
     Acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat ,,Comandă on-line a formularelor tipizate”. 
    Entitatea căreia i s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada activităţii de întreprinzător, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate.

Ordin nr. 235, din 28.05.2019

     Portivit prevederilor pct.9 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, avizul de însoţire a mărfii, se întocmeşte de către furnizor ţinînd cont de numărul părţilor implicate în operaţiunea economică efectuată, într-un număr de:          
    1) 3 exemplare, în cazul asigurării transportului de către furnizor sau cumpărător/beneficiar:         
    a) exemplarul unu se păstrează la furnizor şi va servi ca document la întocmirea facturii fiscale;    
    b) exemplarul doi este destinat cumpărătorului/beneficiarului pentru înregistrarea mărfurilor pînă la întocmirea facturii fiscale;
   c) exemplarul trei este destinat pentru autorizaţie la ieşirea mijlocului de transport de la locul de încărcare (depozit) şi se păstrează la furnizor.
   2) 5 exemplare, în cazul asigurării transportării mărfurilor de către persoane terţe:
   a) exemplarul unu se păstrează la furnizor;
   b) exemplarul doi este destinat cumpărătorului/beneficiarului pentru înregistrarea mărfurilor pînă la întocmirea facturii fiscale;
  c) exemplarul trei este destinat pentru confirmarea recepţionării mărfurilor de către cumpărător/beneficiar, iar ulterior acesta urmează a fi returnat furnizorului şi va servi ca document la întocmirea facturii fiscale;
  d) exemplarul patru este destinat transportatorului servind ca bază pentru evidenţa activităţii de transport;
  e) exemplarul cinci este destinat pentru autorizaţie la ieşirea mijlocului de transport de la locul de încărcare (depozit) şi se păstrează la furnizor.

Ordin nr. 235, din 28.05.2019

      În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, documentele primare conţin următoarele elemente obligatorii:
a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal);
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.
Concomitent menționăm că portivit aliniatului (71) al articolului menționat mai sus în cazurile stabilite de către Ministerul Finanţelor, etaloanele valorice în care sînt exprimate faptele economice în documentele primare nu constituie element obligatoriu.
      Prin urmare, potrivit prevederilor pct.3 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, la întocmirea avizului de însoţire a mărfii, etaloanele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu constituie elemente obligatorii pentru indicarea acestora în avizul de însoţire a mărfurilor.
     Ulterior, etaloanele valorice urmează a fi reflectate la întocmirea facturii fiscale.

Ordin nr. 235, din 28.05.2019

    Potrivit prevederilor pct.7 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, coloanele 8.7 (cantitatea mărfurilor primite) și 8.8 (cantitatea mărfurilor neacceptate) se vor completa în cazul neacceptării mărfurilor la momentul recepţionării acestora de către cumpărător/beneficiar.
    În cazul dat, în factura fiscală se va indica cantitatea de mărfuri acceptate de către cumpărător/beneficiar.

Ordin nr. 235, din 28.05.2019

    Potrivit prevederilor pct.4 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate şi care îşi execută dreptul la imprimarea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfii, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate are dreptul să includă indicatori şi să excludă reflectarea indicatorilor care nu constituie elemente obligatorii.

Ordin nr. 581, din 16.12.2019

   În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.65 din 18.04.2019 aviz de însoțire a mărfii este un formular tipizat de document primar cu regim special care se eliberează în următoarele cazuri: a) însoţirea mărfurilor, pe timpul transportării lor, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale ce certifică transmiterea dreptului de proprietate, în baza avizelor emise pe parcursul perioadei fiscale (luna calendaristică) în care au fost emise avizele respective; b) transportarea mărfurilor în afara entităţii (fără transmiterea dreptului de proprietate la prelucrare şi de la prelucrare, la păstrare, la expertiză etc.) cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale.
   Totodată, reieșind din prevederile art.1171 alin.(11) și (13) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor de consum ale mărfurilor, la expedierea acestora se eliberează factura fiscală/avizul de însoţire a mărfurilor fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.
   După stabilirea valorii impozabile a livrării respective, în baza avizului de însoţire a mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se reflectă numerele şi seriile avizelor de însoțire a mărfurilor, şi informaţia despre livrările efectuate.
   La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza avizelor de însoțire a mărfurilor, eliberează cel puțin o dată pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate. La transportarea mărfurilor, furnizorul are dreptul să emită avize de însoțire a mărfurilor.
   În cazul în care furnizorul emite avize de însoțire a mărfurilor, acesta eliberează factura fiscală în baza avizelor emise, până la sfîrșitul perioadei fiscale în care au fost emise avizele respective. Astfel, prevederile menționate nu stabilesc obligația de a folosi avizul de însoțire a mărfii. Folosirea acestui document este opțională, păstrîndu-se posibilitatea de a documenta livrările în ordinea general stabilită, cu eliberarea facturii fiscale.

news-events