Restituirea TVA

        Da. Cu condiția respectării celorlalte cerințe stabilite de modalitatea de restituire a TVA.

        Se va permite restituirea TVA din buget, dacă achitarea pentru mărfurile (serviciile) procurate a fost efectuată prin barter?          Nu. Potrivit prevederilor art. 102. alin. (5) din Codul fiscal, urmează de a se respecta condiţia de achitare prin intermediul contului bancar.

În cazul în care la momentul procurării furnizorul deţinea statutul de plătitor TVA, atunci suma TVA aferentă acestei procurări participă la aprecierea sumei TVA spre restituire, cu condiţia respectării celorlalte cerinţe stabilite de modalitatea de restituire a TVA.

Prevederile legislaţiei în vigoare nu conţin careva restrictii în partea ce ţine de termenul de deţinere a statutului de plătitor TVA la aprecierea dreptului la restituirea TVA.

        Da, cu condiția respectării celorlalte cerințe stabilite de modalitatea de restituire a TVA.

        Contribuabilul TVA va avea dreptul la restituirea TVA, dacă factura fiscală este primită de la o persoană, iar achitarea este efectuată de alta în baza contractului de cesionare a datoriei?          Da, cu condiţia achitării prin intermediul contului bancar, în temeiul art. 101 alin. (5) din Codul fiscal,

Potrivit pct. 24 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adaugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013 Trezoreria Centrală, după primirea documentelor de plată cu privire la restituirea sumelor TVA, asigură executarea lor.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată nr. 93 din 2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 01.02.2013)Potrivit pct. 17 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adaugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 01.11.2010 (pct. 21 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adaugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 11.03.2008, pînă la 05.11.2010) Trezoreria Centrală, după primirea documentelor de plată cu privire la restituirea sumelor TVA, le examinează şi asigură executarea lor.

Potrivit prevederilor art. 101 alin. (8) din Codul fiscal, restituirea TVA se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.         
Se interzice restituirea TVA în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA, inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.101 alin. (8) din Codul fiscal].

        Da. Potrivit prevederilor art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor – la contul bancar al agentului economic.

Potrivit prevederilor pct. 32 subpct. 4) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013, la efectuarea controlului fiscal privind restituirea TVA aferent serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri, la solicitarea funcţionarilor fiscali urmează să depună: contractul sau comanda sau copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, dacă ele sunt încheiate, documentele de plata ce confirma achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internaţional auto – CMR (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa stampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fară trecerea frontierei ţării.
Prin urmare, pe formularul CMR  nu este necesară aplicarea ştampilelor organelor vamale ale statelor limitrofe.  
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată nr. 93 din 2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 01.02.2013)Nu. Cerinţele pentru prezentarea CMR-ului, respectarea cărora este necesară pentru obţinerea restituirii TVA, sunt expres prevăzute la subpuctul 1) pct. 25 din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 01.11.2010. Respectiv, la prestarea serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri, subiecţii impozabili la care se efectuează controlul tematic privind restituirea TVA, conform prevederilor Regulamentul menţionat, la solicitarea funcţionarilor fiscali urmează să depună: contractul sau comanda sau copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, dacă ele sunt încheiate, documentele de plata ce confirma achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internaţional auto – CMR (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa stampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fară trecerea frontierei ţării.

 Restituirea TVA la investiţii capitale este reglementată de art.1011 din Codul fiscal şi Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013.           
 Potrivit art. 93 pct. 18) din Codul fiscal, investiţiile (cheltuielile) capitale reprezintă costuri şi cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.         
 În conformitate cu prevederile art.4 din S.N.C. ,, Imobilizări Necorporale şi Corporale” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate, imobilizări corporale sunt imobilizări sub formă de mijloace fixe, terenuri, imobilizări corporale în curs de execuţie şi resurse minerale.         
 Conform prevederilor pct.13 subpct.1) din S.N.C. ,,Particularitățile contabilității în agricultură”, active biologice imobilizate sunt activele biologice mature care asigură obţinerea multiplă a produselor agricole şi/sau a activelor biologice adiționale pe parcursul unei perioade ce depășește un an (de exemplu, viile, livezile, plantaţiile de pomușoare roditoare, culturi multianuale de flori, de furaje, legumicole, vacile, ovinele, porcinele, cabalinele adulte) precum şi activele biologice imature care se află în perioada de pregătire spre utilizare după destinaţie (de exemplu, viile şi livezile plantate, pînă la transferarea lor în categoria pe rod).         
 Totodată, potrivit prevederilor pct.15 din Standardul menționat, costurile de plantare, creştere şi îngrijire a plantaţiilor perene pînă la transferarea pe rod se contabilizează ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor, costurilor activităţilor auxiliare, costurilor indirecte de producţie, majorare a datoriilor curente şi amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale etc.         
 Reieșind din noțiunile reglementate nemijlocit în Titlul III al Codului fiscal, în vederea atribuirii cheltuielilor suportate la investiții (cheltuieli) capitale, este necesar să se respecte cumulativ următoarele condiții:         
- costurile şi cheltuieli sunt suportate de către agentul economic în legătură cu crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe;        
- mijlocul fix este destinat utilizării în procesul de producție (prestare servicii/executare lucrări);         
- costurile şi cheltuielile suportate nu se reflectă în rezultatele perioadei curente;         
- costurile și cheltuielile urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.         
 Astfel, restituirea TVA aferentă investițiilor (cheltuielilor) capitale în active biologice imobilizate inclusiv şi cele imature nu va fi acceptată în cazul în care costurile şi cheltuielile suportate în legătură cu crearea şi/sau procurarea acestora nu vor corespunde cerințelor specificate mai sus.         
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017 (publicată în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017, art.808), în vigoare din data de 01.01.2018]

(în vigoare pînă la 01.02.2013) Se permite restituirea TVA în baza art. 1011 din Codul fiscal, la investiţiile capitale, ce ţin de întreţinerea plantaţiilor mulţianuale până la intrarea în rod?         Restituirea TVA la investiţii capitale este reglementată de art.1011 din Codul fiscal şi de capitolul VIII al Regulamentului privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1024 din 01.11.2010. Reieşind din prevederile art.1011 alin.(2) din Codul fiscal, suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma T.V.A. achitată prin intermediul contului bancar pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate conform alin.(1) a articolului menţionat. De asemenea, ţinem să menţionăm că, potrivit art. 93 pct. 18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate). Concomitent, conform pct. 12 din SNC nr.6 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile agricole”, viile imature sunt activele biologice pe termen lung . Menţionăm, că plantaţiile perene neroditoare (neexploatate) se consideră active materiale în curs de execuţie (consumurile, inclusiv valoarea materialului de plantat, aferente plantării şi cultivării plantaţiilor perene suportate în anul plantării şi în anii ulteriori, pînă la includerea acestora în componenţa celor roditoare (exploatate)). Totodată, în conformitate cu pct.18 din SNC nr.6, în cazul constatării iniţiale activele biologice pe termen lung se evaluează la valoarea de intrare care se determină la valoarea contractuală a plantării şi îngrijirii acestora pînă la intrarea pe rod (exploatare) - în cazul executării lucrărilor de către terţi. Astfel, în baza prevederilor menţionate, subiectul impozabil care a suportat investiţii (cheltuieli) capitale care sunt reflectate în evidenţă la majorarea valorii activelor pe termen lung, beneficiază de dreptul la restituirea sumelor TVA aferente acestor investiţii (cheltuieli).

.

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Restituirea TVA la investiţii capitale este reglementată de art.1011 din Codul fiscal şi de capitolul VIII al Regulamentului privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1024 din 01.11.2010. Potrivit aliniatului (1) al articolului menţionat, în calitate de beneficiari ai restituirii TVA în cazul investiţiilor capitale sunt subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2008, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport. În conformitate cu pct. 4 din anexa la Legea privind statutul municipiului Chişinău nr.431-XIII din 19.04.95 şi anexa nr.2 la Lege privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764 din 27.12.2001, oraşele şi satele părţi componente a teritoriului de bază a municipiilor, sunt părţi integre a acestora. Prin urmare, în cazul în care agentul economic va efectua investiţii capitale în municipiile Chişinău şi Bălţi, inclusiv şi în localităţile din componenţa acestora, acesta nu va fi în drept de beneficia de dreptul la restituirea TVA aferentă investiţiilor efectuate.

.

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În corespundere cu art. 1011 din Codul fiscal, în scopul aplicării normei date, excepţia nu se extinde asupra investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate în mijloacele de transport de la poziţiile tarifare 870190110–870190390, adică tractoarelor agricole şi tractoare forestiere cu roţi. În vederea calificării drept investiţie capitală este necesar de a corespunde criteriilor stabilite la art. 5 pct. 37) din Codul fiscal.

 În conformitate cu prevederile punctului 8 al Regulamentului privind restituirea TVA aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013 şi Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, suma TVA solicitată spre restituire indicată în cererea depusă la organul fiscal trebuie să corespundă cu suma reflectată în boxa 22 „TVA spre restituire” din Declaraţia privind TVA.
 Totodată, conform modului de completare a Declaraţiei privind TVA, completarea boxei 22 se efectuează în Declaraţia privind TVA prezentată în perioada fiscală în care a fost depusă cererea de restituire.         
 Astfel, nerespectarea termenului de prezentare a cererii de restituire a TVA, precum şi necorespunderea sumelor solicitate spre rambursare indicate în cerere şi Declaraţia corespunzătoare privind TVA poate servi drept temei pentru respingerea cererii fără examinare.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată nr. 93 din 2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 01.02.2013)În conformitate cu prevederile punctului 6 al Regulamentului privind restituirea TVA aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 01.11.2011 şi Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin ordinul IFPS nr.128 din 29.06.2006, suma TVA solicitată spre restituire indicată în cererea depusă la organul fiscal trebuie să corespundă cu suma reflectată în boxa 22 „TVA spre restituire” din Declaraţia privind TVA. Totodată, conform modului de completare a Declaraţiei privind TVA, completarea boxei 22 se efectuează în Declaraţia privind TVA prezentată în perioada fiscală în care a fost depusă cererea de restituire. Astfel, nerespectarea termenului de prezentare a cererii de restituire a TVA, precum şi necorespunderea sumelor solicitate spre rambursare indicate în cerere şi Declaraţia corespunzătoare privind TVA poate servi drept temei pentru respingerea cererii fără examinare.

 În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scutește de TVA cu drept de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate și/sau la stingerea sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scutește de TVA cu drept de deducere. Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile.           

 Potrivit prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică, de căutare-salvare şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional, combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia.          

 Modalitatea de restituire a TVA este reglementată de Regulamentului privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.          

 Prin urmare, ținând cont de faptul că normele menționate nu reglementează careva excepții în partea ce ține de restituirea TVA întreprinderii societății orbilor, societății surzilor și societății invalizilor, ea va efectua în modul general stabilit.

(în vigoare pînă la 01.02.2013) În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depăşirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datoreaza faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depăşită TVA la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar şi/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero. Restituirea T.V.A. se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile. Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor – la contul bancar al agentului economic. Potrivit prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, cota zero a TVA se aplică pentru mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional; Modalitatea de restituire a TVA este reglementată de art.1011 din Codul fiscal şi de capitolul VIII din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1024 din 01.11.2010. Prin urmare, ţinînd cont de faptul că normelor menţionate nu reglementează careva excepţii în partea ce ţine de restituirea TVA întreprinderea societăţii orbilor societăţii surzilor şi societăţii invalizilor, restituirea TVA acestora se efectua în modul general stabilit.

 În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scutește de TVA cu drept de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate și/sau la stingerea sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scutește de TVA cu drept de deducere.          
 Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile. Restituirea TVA se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.         
 Modalitatea de restituire a TVA este stabilită prin Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.         
 Astfel, în cazul cînd livrarea de mărfuri (servicii) se efectuează din numele unuia din participanții la societatea civilă, atunci drepturile şi obligaţiile privind TVA, stabilite prin legislaţia fiscală, se răsfrîng asupra persoanei care a efectuat livrarea.

        În cazul în care rezidentul Republicii Moldova efectează export de mărfuri /servicii, rezultate în cadrul contractului de societate civilă, are oare acesta dreptul la restituirea TVA?          În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depăşirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depăşită TVA la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar şi/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero. Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile. Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor – la contul bancar al agentului economic. Modalitatea de restituire a TVA este stabilită prin Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.         Astfel, în cazul cînd livrarea de mărfuri (servicii) se efectuează din numele unuia din participanţii la sociatatea civilă, atunci drepturile şi obligaţiile privind TVA, stabilite prin legislaţia fiscală, se răsfrîng asupra persoanei care a efectuat livrarea. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată nr. 93 din 2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), în vigoare de la data publicării.]

 Conform art. 1011 al Codului fiscal, subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A., au dreptul la restituirea T.V.A.     
 În conformitate cu art.266 alin.(1) al Codului fiscal, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Conform art. 1011 al Codului fiscal, subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. conform art.112, au dreptul la restituirea T.V.A.. Restituirea T.V.A. se efectuează într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale. În temeiul celor menţionate, cererea de solicitare a restituirii T.V.A. în baza art. art. 1011 al Codului fiscal va fi acceptată spre examinare de organul fiscal în termen ce nu va depăşi 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale. Acţiunile organului fiscal şi Trezoreriei de Stat privind restituirea T.V.A., conform art.176 alin. (1) al Codului fiscal, se vor realiza în termen de 37 de zile.

.

Are dreptul agentul economic să solicite restituirea TVA în anul 2014 pentru investiţiile capitale efectuate, începînd cu 13 ianuarie 2012? În conformitate cu prevederile art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, beneficiază de dreptul la restituirea TVA aferent acestor investiţii.  La rîndul său alin.(2) din acelaşi articol stabileşte că restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depăşeşte 45 de zile din data depunerii cererii.

 În conformitate cu prevederile art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă costuri și cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producție (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.         
 Conform prevederilor art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, subiecții impozabili care, începând cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepția investițiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la pozițiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), și sunt înregistrați în calitate de plătitori de TVA, beneficiază de dreptul la restituirea TVA aferent acestor investiţii.         
 Astfel, dreptul la restituirea TVA nu este condiționat de faptul punerii în exploatare a activelor ce constituie obiect al investițiilor (cheltuieli) capitale.        

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018]

Are dreptul agentul economic să solicite restituirea TVA în anul 2014 pentru investiţiile capitale efectuate, începînd cu 13 ianuarie 2012, în activele materiale pe termen lung în curs de execuţie?         În conformitate cu prevederile art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung.   Conform prevederilor art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, beneficiază de dreptul la restituirea TVA aferent acestor investiţii.   Astfel, dreptul la restituirea TVA nu este condiţionat de faptul punerii în exploatare a activelor ce constituie obiect al investiţiilor (cheltuieli) capitale.

 În conformitate cu prevederile art. 1015 alin. (1) din Codul fiscal sumele TVA aferente procurărilor de mărfuri şi/sau servicii destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice, oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu aceştia, se restituie în modul stabilit de Guvern. În cazul consumului personal de către membrii personalului şi membrii familiilor acestora, suma lunară maximă a procurărilor, inclusiv TVA, pentru care se acordă restituirea nu va depăşi 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv.
 Totodată, modul de restituire a sumelor TVA aferente procurărilor stabilite conform art.1015 din Codul fiscal, este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.543 din 08.07.2014.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60 din 23.04.2020]

 În conformitate cu prevederile art. 104 lit. c) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere introducerea şi/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova. Modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere se stabileşte de Guvern.   Totodată, modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere și modul de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal, este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.543 din 08.07.2014 (Monitorul Oficial 178-184/580, 11.07.2014)

Conform prevederilor art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale se extinde asupra subiecţilor impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA.         

Totodată potrivit prevederilor art.1011 alin.(11) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA.

Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale.

 Potrivit prevederilor art.1011 alin.(11) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale. 
 Totodată, conform art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale sunt cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung.   
 Luînd în considerație cele expuse, se admite spre restituire TVA doar pentru cheltuielile suportate după 1 mai 2015.

 În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scutește de TVA cu drept de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate și/sau la stingerea sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scutește de TVA cu drept de deducere.          
 Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depăşeşte 45 de zile. Restituirea TVA se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.         
 Modalitatea de restituire a TVA este stabilită prin Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.

        În cazul în care rezidentul Republicii Moldova efectuează export de mărfuri /servicii, apare dreptul la restituirea TVA?           În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar și/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) și ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit. a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit. b), înmulțite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero.Restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen care nu depășește 45 de zile.         Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenților economici (sau ale creditorilor lor) față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor – la contul bancar al agentului economic.         Modalitatea de restituire a TVA este stabilită prin Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013.

 În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scutește de TVA cu drept de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate și/sau la stingerea sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scutește de TVA cu drept de deducere.          
 Concomitent, în conformitatea cu prevederile art. 1011 alin. (2) din Codul fiscal, subiecții impozabili stipulaţi la alin.(1) şi (11) care au o depăşire a sumei TVA achitate sau ce urmează a fi achitată la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depăşirii date. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma TVA achitată pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate conform alin.(1) şi (11).         
 Potrivit, articolului 823 „Dispoziții generale la cesiunea de creanță" al Codului Civil stabilește, că o creanță transmisibilă şi sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui contract.         
 Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanță, dacă din contractul de cesiune nu rezultă un moment ulterior.
 Ținând cont de cele expuse, la aprecierea sumei TVA spre restituire conform art. 101 alin. (5) și art. 1011 alin. (2) din Codul fiscal, se iau în considerație toate sumele TVA achitate, inclusiv și celea ce au fost cesionate.        
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.115 din 15.08.2019, în vigoare 01.09.2019]

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scutește de TVA cu drept de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate și/sau la stingerea sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scutește de TVA cu drept de deducere. Concomitent, în conformitatea cu prevederile art. 1011 alin. (2) din Codul fiscal, subiecții impozabili stipulaţi la alin.(1) şi (11) care au o depăşire a sumei TVA achitate sau ce urmează a fi achitată la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depăşirii date. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma TVA achitată pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate conform alin.(1) şi (11). Conform, art. 1014 din Codul fiscal, partenerii în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat, aprobată de Guvern conform art.11 lit. a) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, care, începînd cu 1 ianuarie 2018, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale destinate implementării parteneriatelor public-private respective au dreptul la restituirea sumei TVA, achitată prin cont bancar, aferentă acestor investiții (cheltuieli) capitale. Dreptul la restituirea TVA stabilit de prezentul articol poate fi realizat indiferent de momentul punerii în exploatare a obiectului investițiilor (cheltuielilor) capitale. Potrivit, articolului 823 „Dispoziții generale la cesiunea de creanță" al Codului Civil stabilește, că o creanţă transmisibilă şi sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terţ (cesionar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanţă, dacă din contractul de cesiune nu rezultă un moment ulterior. Ținând cont de cele expuse, la aprecierea sumei TVA spre restituire conform art. 101 alin. (5), art. 1011 alin. (2) și art. 1014 alin. (1) din Codul fiscal, se iau în considerație toate sumele TVA achitate, inclusiv și celea ce au fost cesionate.

 Potrivit prevederilor pct.30 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013, subiectul impozabil are dreptul la restituirea sumei TVA solicitată suplimentar pentru perioadele fiscale pentru care anterior s-a efectuat restituirea TVA, la îndeplinirea următoarelor condiţii:          
1) suma solicitată suplimentar spre restituire este în limita valorii minime a depăşirii TVA aferentă procurărilor faţă de TVA aferentă livrărilor, înregistrată în perioadele fiscale, începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea pînă la ultima perioadă fiscală, pentru care este prezentată ultima declaraţie privind TVA;          
2) lipseşte obligaţia de achitare a TVA la buget începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea TVA pînă la perioada fiscală în care se depune cererea de restituire a TVA;          
3) la momentul iniţierii controlului tematic pe marginea cererii suplimentare de restituire a TVA pentru livrările (investiţiile) efectuate:          
 a) pînă la 1 ianuarie 2018 – TVA aferentă procurărilor este achitată prin intermediul contului bancar;          
 b) după 1 ianuarie 2018 – TVA aferentă procurărilor este achitată.

    Potrivit prevederilor pct. 32 subpunctul 151) din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în cadrul realizării proiectelor de parteneriat public-privat de interes national subiectul impozabil trebuie să dispună de:          

    a) contractele încheiate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional;          

    b) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea prin cont bancar a valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA, iar în cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri – suplimentar la documentele specificate la lit.a), c) şi d), subiectul trebuie să dispună de documentele ce atestă executarea lucrărilor – proces-verbal de executare/recepţionare a lucrărilor (acte de primire-predare);          

   c) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea TVA prin cont bancar la Serviciul Vamal;         

   d) la beneficierea de servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce atestă achitarea prin cont bancar a TVA aferentă procurării lor la bugetul public naţional, precum şi documentele ce atestă beneficierea de aceste servicii.

 Potrivit art.103 alin.(1) pct. 271) din Codul fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere tractoarele agricole de la poziţiile tarifare 870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842449100, 842482100, 8432, 843320, 843330000, 843340000, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437.

 Totodată, conform art. 4 alin. (138) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, agenţii economici care sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA şi care importă şi/sau achiziţionează mărfuri, articole de completare, utilizate ca materie primă sau materiale la producerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care cad sub incidenta art.103 alin.(1) pct.271) din Codul fiscal, au dreptul la restituirea sumei T.V.A. aferente acestor importuri şi/sau achiziţii, achitată furnizorului sau organului vamal prin intermediul contului bancar, cu condiţia reflectării valorii materiei prime sau materialelor utilizate, la costul mărfii fabricate de la art.103 alin.(1) pct.271) din Codul fiscal.   

 Astfel, în contextul normei menționate, se acceptă spre restituire, suma TVA aferentă valorii mărfurilor, articolelor de completare importate și/sau procurate, cu condiția reflectării valorii materiei prime sau materialelor utilizate, la costul mărfii fabricate de la art.103 alin. (1) pct.271) din Codul fiscal.

 În conformitate cu art.1011 din Codul fiscal nr.1163/1997:  
- procesul de restituire a sumei TVA la investiţii (cheltuieli) capitale se extinde asupra subiecţilor impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA (alin.1);  
- prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei T.V.A.   
 Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale (alin. 11).   
 De asemenea, potrivit modificărilor operate la art.93 pct.18) din Codul fiscal, prin Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 1 ianuarie 2021, (cu unele excepții prevăzute la art. LV din Lege), investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă costuri şi cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu reparaţia capitală, crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.   
 În partea ce ține de aplicarea în timp a prevederilor enunțate supra menționăm că potrivit art.73 alin. (3) și (5) din Legea nr.100/2017:   
- actul normativ produce efecte doar cît este în vigoare şi, de regulă, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv;   
- actele normative pot ultraactiva, în mod excepţional, dacă acest lucru este prevăzut expres de noul act normativ.   
 Astfel, avînd în vedere data intrării în vigoare a modificărilor efectuate la art. 93 pct.18) din Codul fiscal, nu se admit spre restituire sumele TVA aferente valorii investițiilor capitale, suportate în legătură cu reparaţia capitală a mijloacelor fixe/imobilizărilor corporale efectuate pînă la 1 ianuarie 2021.   
 Temei:(Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/1-06/38 din 15.02.2021)

       Conform pct.7 din Hotărârea Guvernului nr.93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, solicitarea restituirii TVA se efectuează prin depunerea la subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
       În cererea de restituire se indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire.
       Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea nu se examinează. În conformitate art.13 alin.(2) din Legea nr.91 din 29.05.2014, privind semnătura electronică şi documentul electronic, documentul electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hîrtie, semnat cu semnătură olografă.
       Totodată, conform art.20 alin.(1) din Legea nr.91 din 29.05.2014, documentul electronic poate fi expediat şi recepționat cu ajutorul sistemelor informaționale și de comunicații electronice şi/sau al purtătorilor materiali.
      Concomitent, potrivit art.20 alin.(2) din Legea nr.91 din 29.05.2014, documentul electronic se expediază într-o formă ce permite păstrarea şi utilizarea lui de către destinatar.
      Astfel, ținem să menționăm că cererile privind restituirea TVA se pot prezenta pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmit la adresa de e-mail (mail@sfs.md) cu aplicarea semnăturii electronice.

      În conformitate cu art. 101¹ alin. (1¹) din Codul fiscal, agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA.
     Totodată, reieșind din definiția noțiunii specificate la art. 93 pct. 18) din Codul fiscal, calificarea în calitate de investiții (cheltuieli) capitale este condiționată de următoarele:
     - costurile și cheltuielile sunt suportate de către agentul economic în legătură cu crearea și/sau procurarea mijloacelor fixe;
     - mijlocul fix creat/procurat este destinat utilizării în procesul de producție;
    - costurile și cheltuielile suportate să nu se reflecte în rezultatele perioadei curente;
     - costurile, cheltuielile suportate se atribuie la majorarea valorii mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.
     Documentele justificative în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA, pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale, sînt stabilite în pct. 32 din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93/2013.
      În conformitate cu art. 13 pct. 2 din Legea nr. 845/1992, activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător şi se desfăşoară sub forma de organizare juridică întreprindere individuală sau în baza patentei de întreprinzător.
     De asemenea, potrivit art. 14 pct. 1 din Lege, în agricultură există un singur tip de întreprindere individuală – gospodăria ţărănească (de fermier). Totodată, conform pct. 2 din articolul menționat, patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului.
    Respectiv, dat fiind faptul că patrimoniul întreprinderii individuale/gospodăriei țărănești este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului, extrasul documentului din Registrul bunurilor imobile, care atestă înregistrarea bunului ce constituie obiect al investiției (cheltuieli) capitale, pe numele persoanei fizice fondator, servește drept document confirmativ în scopul realizării dreptului la restituirea TVA, conform pct. 32 spct. 15) lit. d) din Regulamentul privind restituirea TVA.
     (Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-12/109 din 11.04.2022)

news-events