Documentele confirmative în baza cărora se permite deducerea cheltuielilor

Ordin nr. 107, din 11.03.2019

         În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazul prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut.          
        Conform prevederilor pct. 7 din anexa nr. 1 la Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998, la compartimentul „Formulare de documente primare cu regim special ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” sunt incluse urmatoarele: Poliţa de asigurare RCA, Certificat de asigurare „Carte Verde”, Factura de prestare a serviciilor de asigurare, şi Factura de prestare a serviciilor de intermediere în asigurari.          
        Totodată, conform prevederilor pct. 3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017, factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile:          
1) Livrării mărfurilor:          
a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;           
b) neimpozabile cu TVA.          
2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor:          
a) impozabile cu TVA;          
b) neimpozabile cu TVA.          
3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.           
4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune.         
5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin. (10) din Codul fiscal.          
         Astfel, luînd în considerație că polițele de asigurare nu confirmă mărimea cheltuielilor suportate, pentru prestarea serviciilor de asigurare se va utiliza formularul factura fiscală.

        Pentru cheltuielile aferente asigurării imobilului este necesară eliberarea documentului primar cu regim special, în afară de existenţa poliţei de asigurare respective?          În conformitate cu prevederile lit. b) art. 20 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, formularele tipizate cu regim special se utilizează la prestarea serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut. Totodată, conform prevederilor pct. pct.7 al anexei nr. 1 la Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17.03.98, la compartimentul „Formulare de documente primare cu regim special ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” sunt incluse urmatoarele: Poliţa de asigurare RCA; Certificat de asigurare „Carte Verde”; Factura de prestare a serviciilor de asigurare; şi Factura de prestare a serviciilor de intermediere în asigurari. Prevederile pct. 7 al anexei nr. 1 la Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17.03.98 a fost modificată prin Hotarîrea Guvernului nr. 989 din 18.10.2010 (Monitorul Oficial, nr. 206-209/1079 din 22.10.2010), care a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Astfel, pentru serviciile de asigurare a imobilului se va utiliza formularul factura.

Ordin nr. 107, din 11.03.2019

       Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.         
        Potrivit art. 11 alin. (1) și (3) din Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective, ţinînd cont de concordanță între venituri și cheltuieli, care conduc la constatarea concomitentă a veniturilor şi cheltuielilor şi constituie rezultatul nemijlocit al unora şi aceloraşi fapte economice.       
          În cazul operaţiunilor economice ce ţin de primirea serviciilor de locaţiune, precum şi la refacturarea cheltuielilor aferente acestor servicii, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, se întocmeşte „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică nr. 88/106 din 6 octombrie 2008.           
          Prin urmare, deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente primirii serviciilor de locaţiune, precum şi de refacturare a cheltuielilor legate de aceste servicii, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, se va realiza în baza formularului „Actului de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente” la care se vor anexa în mod obligatoriu documentele corespunzătoare, eliberate conform contractului de prestare a serviciilor publice de gospodărire comunală, etc.

        În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente primirii serviciilor de locaţiune şi refacturare a cheltuielilor aferente acestor servicii, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat?          Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.          Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Documentele primare cu regim special se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului, sau la sfîrşitul perioadei de gestiune, ţinînd cont de concordanţa între venituri şi cheltuieli, care conduce la constatarea concomitentă a veniturilor şi cheltuielilor şi constituie rezultatul nemijlocit al unora şi aceloraşi fapte economice.          Potrivit pct.1 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (Anexa nr.2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998), în cazul operaţiunilor economice ce ţin de primirea serviciilor de locaţiune, precum şi la refacturarea cheltuielilor aferente acestor servicii, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, se întocmeşte „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”.         Prin urmare, deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente primirii serviciilor de locaţiune, precum şi de refacturare a cheltuielilor legate de aceste servicii, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat se va realiza în baza documentului menţionat la care se vor anexa în mod obligatoriu facturile eliberate conform contractului de prestare a serviciilor publice de gospodărire comunală.

Ordin nr. 107, din 11.03.2019

      Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.           
       Totodată, conform art. 12 alin. (1) lit. b) din legea menționată, pentru serviciile financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de creditare nebancare, asociaţiile de economii şi împrumut, formularele tipizate cu regim special nu se utilizează.          
        În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, potrivit art. 11 alin. (4) din legea respectivă, entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea prevederilor alin. (7) și (8) al articolului menționat.          
       Astfel, deducerea cheltuielilor pentru serviciile financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de creditare nebancară, asociaţiile de economii şi împrumut, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se efectuează în baza documentelor utilizate de către acestea pentru contabilizarea serviciilor menționate, formularele cărora corespund normelor legislative menționate.

        Care sunt documentele justificative în baza cărora se permite deducerea cheltuielilor pentru serviciile financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut?           Potrivit art. 19 alin. (1) al Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.         Totodată, conform art. 20 alin. (1) lit. b) al Legii contabilității, pentru serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, formularele tipizate cu regim special nu se utilizează.         În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, potrivit art. 19 alin. (3) al Legii contabilității, entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu condiția că acestea vor conține elementele obligatorii stabilite în alin.(6) al articolului menționat.         Astfel, deducerea cheltuielilor pentru serviciile financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, în conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se efectuează în baza documentelor utilizate de către acestea pentru contabilizarea serviciilor menționate, formularele cărora corespund normelor legislative menționate.

Ordin nr. 107, din 11.03.2019

         Conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de proveniență a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate sunt interzise.           
          Totodată, prin art. 11 alin. (1) – (4) aceleiași legi este stabilit că faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor și alte autorități publice sau poate elabora și utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (7) și (8) din articolul menționat.           
        În conformitate cu art. 3 alin. (2) din Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) nr.173-XVI din 22.07.2005, Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţie şi alte legi ale Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa ei.           
        În baza explicaților Ministerului Finanțelor nr.15-09/535 din 15.10.2015, documente primare întocmite de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații cu sistemul ei bugetar pentru persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații cu sistemul ei bugetar, referitor la operațiunile economice efectuate, se recunosc ca documente primare pentru înregistrarea acestora în contabilitate.

        Care este modul de documentare a operațiunilor economice efectuate de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații cu sistemul ei bugetar?           Conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de proveniență a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate se interzic.          Totodată, prin art. 19 alin.(1) – (3) aceiași legii este stabilită că faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului. Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanţelor. În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea cerinţelor alin.(6) aceiași articol.          În conformitate cu art. 3 alin.(2) din Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) nr.173-XVI din 22.07.2005, Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţie şi alte legi ale Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa ei.          În baza explicaților Ministerului Finanțelor nr.15-09/535 din 15.10.2015, documente primare întocmite de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații cu sistemul ei bugetar pentru persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații cu sistemul ei bugetar, referitor la operațiunile economice efectuate, se recunosc ca documente primare pentru înregistrarea acestora în contabilitate.

Ordin nr. 107, din 11.03.2019

         Justificarea documentară a tranzacţiei economice urmează a fi efectuată ținînd cont de prevederile Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017.           
         În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) şi (3) din Legea menționată, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, care se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.          
           De asemenea, potrivit art. 12 alin. (3) din Legea nominalizată, pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.           
         Astfel, pentru confirmarea cheltuielilor legate de plasarea publicității pe paginile de socializare angajatul entităţii va prezenta decontul de avans privind cheltuielile suportate pentru plasarea publicității în folosul entităţii, anexînd documentele primare care confirmă prestarea serviciilor de către acestea şi achitarea acestora cu cardul bancar personal.          
         Totodată, în cazul în care publicitatea se efectuează peste hotarele Republicii Moldova, angajatul, suplimentar la documentele enumerate, va prezenta documente aplicate în practica internațională (de ex. invoice-ul) sau cele prevăzute de contract. 
(Răspunsul este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3- 13/386 din 10.11.2015)

        Cum urmează entitatea să-și confirme cheltuielile suportate pentru publicitatea produselor entității efectuată pe paginile de socializare, dacă plasarea acesteia se efectuează de către persoana fizică, angajat al întreprinderii și achitarea are loc prin intermediul cardului bancar al acestuia?           Justificarea documentară a tranzacţiei economice urmează a fi efectuată ținînd cont de prevederile Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.          În conformitate cu prevederile art.19 alin. (1) şi alin. (2) din Legea contabilității, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare, care se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.          De asemenea, potrivit art.20 alin. (4) din Legea nominalizată, pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.          Astfel, pentru confirmarea cheltuielilor legate de plasarea publicității pe paginile de socializare angajatul entităţii va prezenta decontul de avans privind cheltuielile suportate pentru plasarea publicității în folosul entităţii, anexînd documentele primare care confirmă prestarea serviciilor de către acestea şi achitarea acestora cu cardul bancar personal.          Totodată, în cazul în care publicitatea se efectuează peste hotarele Republicii Moldova, angajatul suplimentar la documentele enumerate va prezenta documente aplicate în practica internațională (de ex. invoice-ul) sau cele prevăzute de contract. (Răspunsul este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3- 13/386 din 10.11.2015)

Ordin nr. 107, din 11.03.2019

       Cheltuielile agenților economici se permit spre deducere în cazul în care acesta va confirma documentar că cheltuielile respective au fost efectuate în cadrul activității de întreprinzător și corespund prevederilor expuse la art. 24 alin. (1) din Codul fiscal și pct. 26 din anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.          
        Justificarea documentară a tranzacției economice urmează a fi efectuată conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017.
          Potrivit acesteia:          
- document primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment (art. 3 alin. (1));           
- faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare (art. 11 alin. (1));           
- documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazurile prestării serviciilor, cu excepția serviciilor financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanţare, asociațiile de economii și împrumut (art. 12 alin. (1) lit. b));           
- pentru operațiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea menționată care au caracter internațional, de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract (art. 12 alin. (3)).
       Astfel, în condițiile prevederilor expuse, deducerea cheltuielilor aferente serviciilor prestate de nerezident se va efectua conform documentului (invoice) eliberat de către entitatea nerezidentă, precum și a extrasului din contul de card emis de către instituția financiară corespunzătoare. 
[Răspunsul a fost perfectat în baza explicațiilor oferite de către Ministerul Finanțelor nr.14/3-06/250 din 04.08.2017]

         Justificarea documentară a tranzacţiei economice urmează a fi efectuată ținînd cont de prevederile Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.   În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) şi alin. (2) din Legea contabilității, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare, care se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.   De asemenea, potrivit art. 20 alin. (4) din Legea nominalizată, pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.   Astfel, confirmarea cheltuielilor legate de importul serviciilor de la nerezident se va efectua în baza contractului, invoice-ului, precum și altor documente aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.

Ordin nr. 107, din 11.03.2019

        În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, în cazul achiziţionării activelor de la furnizori – cetăţeni se va utiliza formular tipizat cu regim special.           
        Potrivit art. 11 alin. (4) din legea menționată, entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanţelor.           
       Conform pct. 2 din Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 130 din 30 septembrie 2010, actul de achiziţie a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către entitate în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti.           
        Prin urmare, la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător se va întocmi formularul tipizat de documente primare „Act de achiziție a mărfurilor”.

        Care este documentul ce urmează a fi utilizat de către entitate la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător?           În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul achiziţionării activelor de la furnizori – cetăţeni se va utiliza formular tipizat cu regim special.          Potrivit art. 19 alin. (3) din legea menționată, entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanţelor.          Conform pct. 2 din Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 130 din 30 septembrie 2010, actul de achiziţie a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către entitate în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti.          Prin urmare, la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător se va întocmi formularul tipizat cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor”.

Ordin nr. 107, din 11.03.2019

        În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și (5) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.           
        Documentele primare întocmite atît pe suport de hîrtie, cît și în formă electronică au aceeaşi putere juridică.           
         Conform art. 104 lit. a) și art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie pentru toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri.          
        Totodată, conform art. 12 alin. (3) din Legea menționată, pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.         
         În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale în domeniul aviaţiei civile (nr. 766-XIII din 06.03.2006), Republica Moldova a aderat la Convenţia pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia la 12 octombrie 1929. Prevederile Convenţiei date se referă la transportul internaţional de persoane efectuat prin aeronavă contra plată, în calitate de document de transport fiind considerat biletul de călătorie.         
        În același timp, în conformitate cu art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații se permite în limitele stabilite de Guvern.           
        Determinarea modului de delegare pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei a salariaților încadrați în statele de personal al întreprinderilor și organizațiilor din Republica Moldova sau a persoanelor care practică activități de voluntariat în conformitate cu Legea voluntariatului nr. 121 din 18 iulie 2010 se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012.           
       Astfel, conform pct. 15 din Regulamentul menționat, potrivit documentelor primare, salariatului delegat i se achită cheltuielile de transport pînă la locul de destinaţie şi retur – spre locul permanent de muncă cu transportul aerian, feroviar, naval, transportul auto public la tarifele clasei econom, cu excepţia taximetrelor, incluzînd plata pentru asigurarea de stat a pasagerului la transport şi pentru serviciul prestat la vînzarea preliminară a biletelor de călătorie.          
         Prin urmare, reieșind din cele relatate, drept documente, în baza cărora vor fi confirmate cheltuielile suportate cu transportul aerian, reprezintă biletele de călătorie, eliberate de compania ce oferă servicii de transport, indiferent dacă acestea vor fi prezentate fie pe suport de hîrtie, fie în formă electronică.

        În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate cu transportul aerian?           În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) și (4) din Legea contabilității nr. 113 –XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.           Documentele primare întocmite pe suport de hîrtie sau în formă electronică au aceeaşi putere juridică.          Conform art. 104 lit. a) și art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, factura fiscală nu se eliberează pentru toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri.          Totodată, conform art. 20 alin. (4) din Legea menționată, pentru operațiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.          În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale în domeniul aviaţiei civile (nr. 766-XIII din 06.03.2006), Republica Moldova a aderat la Convenţia pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia la 12 octombrie 1929. Prevederile Convenţiei date se referă la transportul internaţional de persoane efectuat prin aeronavă contra plată, în calitate de document de transport fiind considerat biletul de călătorie.          În același timp, în conformitate cu art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații se permit în limitele stabilite de Guvern.          Determinarea modului de delegare pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei a salariaților încadrați în statele de personal al întreprinderilor și organizațiilor din Republica Moldova sau a persoanelor care practică activități de voluntariat în conformitate cu Legea voluntariatului nr. 121 din 18 iulie 2010 se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012.          Astfel, conform pct. 15 din Regulamentul menționat, potrivit documentelor primare, salariatului delegat i se achită cheltuielile de transport pînă la locul de destinaţie şi retur – spre locul permanent de muncă cu transportul aerian, feroviar, naval, transportul auto public la tarifele clasei econom, cu excepţia taximetrelor, incluzînd plata pentru asigurarea de stat a pasagerului la transport şi pentru serviciul prestat la vînzarea preliminară a biletelor de călătorie.          Prin urmare, reieșind din cele relatate, drept documente în baza cărora vor fi confirmate cheltuielile suportate cu transportul aerian reprezintă biletele de călătorie, eliberate de compania ce oferă servicii de transport, indiferent dacă acestea vor fi prezentate fie pe suport de hîrtie, fie în formă electronică.

Ordin nr. 253, din 06.06.2019

       Conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.          
      Totodată, potrivit pct.24 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, la determinarea venitului impozabil, din venitul brut se deduc cheltuielile suportate în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, ce ţin de fabricarea (executarea, prestarea) şi desfacerea producţiei (lucrărilor, serviciilor), producerea şi desfacerea mărfurilor, mijloacelor fixe şi altor bunuri, precum şi cheltuielile legate de obţinerea altor venituri, bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară care nu contravin prevederilor Codului.          
       Însă, prevederile pct. 241 din regulamentul menționat stabilesc, că deducerea cheltuielilor nu poate fi efectuată în baza avizului de însoțire a mărfii.

Ordin nr. 267, din 17.06.2019

       Potrivit art.3 al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare Lege), document primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce), certifică producerea unui eveniment.           
       Totodată, potrivit art.12 alin.(1) al Legii, documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazul:          
a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;      
b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;       
c) transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;         
d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni;         
e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct.     
      Conform art.11 alin.(4) al Legii, entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) şi (8).     
       Astfel, în calitate de document confirmativ pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, entitatea utilizează formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) și (8) al Legii contabilităpții și raportării financiare nr.287/2017.       
       De menționat și faptul, că în temeiul prevederilor pct.15 subpct.5) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere territorial, în rândul 7 “Redirijări“ în toate exemplarele facturii fiscale entitatea va indica menţiunea “ Non livrare”.     
        Reieșind din cele expuse, în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere territorial, entitatea poate utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) și (8) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 sau factura fiscală cu menţiunea “ Non livrare”.       
(Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr.13-08/231 din 11.06.2019.)

Ordin nr. 184, din 06.06.2023

    Potrivit art. 12 alin. (1) lit. d) al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, în cazul achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni se utilizează documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate.
     Totodată, art. 11 alin. (4) din Legea prenotată, stabilește că entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (7) şi (8).
    Concomitent, pct. 2 din Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 130 din 30.09.2010, actul de achiziție a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmește de către entitate în cazul achiziției mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetățeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor bănești.
      Prin urmare, la procurarea bunurilor de la persoane fizice nerezidente ce nu practică activitate de întreprinzător (cetățeni), persoanele juridice au obligația de a întocmi formularul tipizat de document primar cu regim special "Act de achiziție a mărfurilor".

Ordin nr. 261, din 07.06.2024

    În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate și suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cazul activității de întreprinzător.
   Concomitent, potrivit pct. 241 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693/2018, deducerea cheltuielilor se permite cu condiţia confirmării documentare a acestora, cu excepţia cazurilor stabilite de Codul fiscal.
    Prin Hotărîrea Guvernului nr. 229/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/1998 cu privire a executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, foaia de parcurs pentru autocamioane, autoturisme și autobuze a fost exclusă din lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
     Corespunzător, a fost exclusă din sarcina Serviciului Fiscal de Stat tipărirea centralizată, înregistrarea, evidența, păstrarea şi eliberarea către entități a acestui formular tipizat de document primar cu regim special.
    Totodată, conform art. 11 alin. (1)–(4) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. Deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate sînt interzise. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) şi (8).
     Astfel, urmare a modificărilor respective, cheltuielile suportate pentru consumul de carburanți se vor permite spre deducere în scopuri fiscale în baza documentelor primare aprobate și tipărite de sine stătător de către contribuabili, cu respectarea elementelor obligatorii prevăzute de Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017.
     Concomitent, este de menționat că stocurile de formulare tipizate a foilor de parcurs deținute de către contribuabili pot fi utilizate până la epuizare, servind drept document confirmativ în scopul deducerii cheltuielilor suportate pentru consumul de carburanți.

news-events