Ordinul SFS nr. 163 din 18-05-2023

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.3

Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?

    În conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 din Codul fiscal.
   Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute de către persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, determinate conform art.40 alin.(7) din Codul fiscal, aferente activelor de capital specificate la art.39 din Codul fiscal, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova.
    Prevederile art.71 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal stabilesc că, veniturile obţinute de persoanele juridice nerezidente, sub formă de creştere de capital, determinate conform art.40 alin.(1)–(4), din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art.39 din Codul fiscal, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova, se consideră venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova.
   Totodată, în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art.90 din Codul fiscal rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71 din Codul fiscal, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.
   Astfel, la procurarea de la un nerezident a unui bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică rezidentă urmează să determine creșterea de capital și să rețină impozitul pe venit la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului persoanei fizice sau juridice.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.32

Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanei juridice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufruct a proprietăţii aflate în Republica Moldova, unei persoane juridice?
   Conform prevederilor art.70 alin. (1) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 al Titlului II din Codul fiscal.
   Concomitent, potrivit prevederilor art.71 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea, sublocaţiunea, superficia sau din uzufructul proprietăţii aflate pe teritoriul Republicii Moldova, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate.
  De asemenea, conform art. 73 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
  Prin urmare, veniturile persoanei juridice nerezidente obținute din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea, sublocaţiunea, superficia sau din uzufructul proprietății aflate pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi impozitate la sursa de plată în modul prevăzut la art. 73 alin. (1) din Codul fiscal, conform cotelor stabilite la art. 91 din Codul fiscal.   
  Concomitent, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional, care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. 
  Totodată, potrivit art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.
 
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.7

Întrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.29

Persoana fizică nerezident acordă servicii unei entități în baza unui contract cu caracter civil. Cum vor fi reflectate în Darea de seamă (forma IPC21) sumele achitate în favoarea nerezidentului și impozitul reținut?
    Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, constituie veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile şi/sau alte plăţi primite de administrator, fondator, membru al consiliului de administraţie ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, indiferent de locul exercitării efective a acestor activităţi.
   De asemenea, menţionăm că conform art. 73 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 din Codul fiscal, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4) din articolul menționat, unde este stabilit că veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri, cu excepţia primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală achitate conform legislaţiei.
   Prin urmare, în Darea de seamă (forma IPC21) la codul 11 (codul sursei de venit SAL) ”Plăţi salariale, art. 88 din Codul fiscal” se vor reflecta veniturile specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.36

Întrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.26

Întrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.5

Întrebarea este plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.19

În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?

    În conformitate cu prevederile art.79³ alin. (1) din Codul fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
    Totodată, ținem să menționăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana fizică nerezidentă are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, certificatul de rezidenţă pe suport de hârtie în original şi/sau în formă electronică, eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidenţa emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba română, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă este valabil pentru anul/anii pentru care a fost emis, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis pentru o perioadă fiscală este aplicabil şi pe perioada primelor 60 de zile ale perioadei fiscale următoare, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
     Potrivit pct.13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (anexa nr.7 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017), certificatul de rezidență prezentat de nerezident, în temeiul art.793 din Codul fiscal, poate fi prezentat în formă electronică, potrivit legislației statului străin. Veridicitatea documentului electronic poate fi verificată pe pagina web a autorității fiscale a statului emitent, sau în lipsa unei astfel de posibilități, conform procedurilor stabilite de Serviciul Fiscal de Stat și autoritatea competentă a statutului străin.
     În cazul în care certificatul de rezidență nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislației fiscale din Republica Moldova.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.39

Întrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.25

Întrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.12

 Are obligaţia un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova să reţină un impozit din venitul unui nerezident obţinut sub formă de dobîndă, pentru creanţele create, în cazul unui contract de împrumut?

    În conformitate cu prevederile art.71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, se consideră dobânzile plătite de un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.
   Totodată, potrivit prevederilor art.91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal, reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din alineatul menţionat.
    Astfel, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova şi aceste dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente, la achitarea venitului sub formă de dobânzi în folosul nerezidentului urmează să se rețină un impozit în mărime de 12% din suma dobânzii, potrivit 71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal.
   Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
    Pentru a beneficia de prevederile tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă în conformitate cu art.793 din Codul fiscal.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.9

Întrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.1

Îmtrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.14

Întrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.23

Este în drept contribuabilul din Republica Moldova de a aplica prevederile Acordului de evitare a dublei impuneri încheiat cu un alt Stat contractant, în cazul în care rezidentul acestui Stat a prezentat certificatul de rezidență în formă electronică?
   Potrivit art.793 din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică. Certificatul de rezidenţă este valabil pentru anul/anii pentru care a fost emis, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Ministerul Finanţelor.
  În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.        
  Astfel, legislația Republicii Moldova oferă dreptul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale în baza certificatului de rezidență electronic în cazul în care legislația Statului nerezidentului oferă această posibilitate de emitere a documentului.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.24

Întrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.35

Care este modul de impozitare a venitului obținut de către nerezident din prestarea serviciului de transport internațional în cazul în care transportul se efectuează între punctele situate în afara Republicii Moldova?
  În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din prestarea serviciilor de transport, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între puncte situate în afara teritoriului Republicii Moldova.
  Astfel, venitul obținut de către nerezident din transportul internațional efectuat numai între punctele situate în afara Republicii Moldova nu se consideră venit al acestuia obţinut din Republica Moldova.
   În cazul respectiv, entitatea (rezidentul Republicii Moldova) nu va efectua reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile îndreptate spre achitare nerezidentului, potrivit art. 91 din Codul fiscal.         
 
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.11

Apare oare obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată din venitul sub formă de royalty acordat nerezidentului?

    Potrivit art. 71 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, drept venituri ale nerezidenților obţinute din Republica Moldova se consideră royalty (redevențele) obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.
   Asemenea venituri includ, plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
    În conformitate cu art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art.90 din Codul fiscal reţin și achită din plățile direcționate spre achitare nerezidentului, specificate la art.71 din Codul fiscal, un impozit în mărime de 12%.
    Totodată, potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.37

Întrebarea plasată în arhivă
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.10

Profilul de activitate a firmei sunt serviciile de consultanţă. În unele cazuri apare necesitatea de a primi consultaţii de la firme străine. Schimbul de informaţii şi de primire a consultaţiilor se realizează prin internet, fără ca nerezidentul să sosească în Republica Moldova. La momentul achitării serviciilor prestate de către nerezident, apar oare sau nu obligaţii de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată?

     În conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 din Codul fiscal.
     Potrivit art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, venituri a nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova se consideră veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanţe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora.
    Totodată, potrivit art.73 alin.(1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
     Respectiv, în cazul descris în întrebare, veniturile nerezidentului cad sub incidenţa art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal și urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal.
     Totodată, menționăm că, potrivit art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.2

Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul achitării de către rezident (persoana juridică) a cotizațiilor de membru în folosul nerezidentului?

     Venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, în raport cu care apare obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată, sunt stabilite la art.71 alin.(1) din Codul fiscal.
     În partea ce ține de veniturile nerezidenților care nu sunt specificate la art.71 alin.(1) din Codul fiscal (cotizațiile de membru în folosul nerezidentului - asociației internaționale), reținerea impozitului pe venit la sursa de plată nu se efectuează.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.46

Care este modalitatea de confirmare a rezidenței unei persoane juridice nerezidente?

  În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
  În temeiul prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidenţa emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă este valabil pentru anul/anii pentru care a fost emis, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis pentru o perioadă fiscală este aplicabil şi pe perioada primelor 60 de zile ale perioadei fiscale următoare, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
   La primirea în calitate de documente ce confirmă rezidenţa unui nerezident, a extrasului de pe pagina web oficială a autorității din statul de rezidență, rezidentul Republicii Moldova plătitorul venitului în scopul confirmării dreptului la aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, va accesa pagina web oficială a autorității din statul de rezidență indicată în extras și, pe proprie răspundere, va verifica veridicitatea datelor prezentate.
   Ținem să menționăm, că o verificare similară va fi efectuată de către funcţionarul fiscal în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-12/201 din 13.05.2022)
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.47

Care este modul de impozitare a veniturilor nerezidentului obținut din comercializarea mărfurilor?

  Potrivit art.70 alin.(1) și art.71 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de prezentul capitol.
  Venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din comercializarea mărfurilor.
  Potrivit art.73 alin.(1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
  Conform art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din același alineat.
  Astfel, dat fiind faptul că art.73 din Codul fiscal reglementează spectrul de venituri ale persoanelor fizice și juridice nerezidente care sunt supuse impozitării la sursa de plată, la îndreptarea plăților către nerezidenți aferent mărfurilor comercializate de către aceștia în Republica Moldova, contribuabilii, menționați la art.90 din Codul fiscal, nu au obligația reținerii impozitului pe venit la sursă de plată conform art.91 din Codul fiscal.
  În cazul nerezidenţilor care au reprezentanţă permanentă potrivit art.5 pct.15), aceasta se consideră, în scopuri fiscale, ca agent economic rezident, dar numai în raport cu venitul obţinut din Republica Moldova în conformitate cu alin.(1) art.75 din Codul fiscal şi cu cheltuielile legate nemijlocit de acest venit, confirmate documentar, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal (art.75 alin.(2) din Codul fiscal).
  Astfel, este de menționat că, în cazul în care nerezidenții obțin venituri din comercializarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova și/sau peste hotare, prin intermediul reprezentanței permanente constituite în Republica Moldova, veniturile respective urmează a fi incluse în componența venitului brut obținut.    
(Temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/39 din 19.01.2023)
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.48

Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor juridice nerezidente obținute din prestarea de servicii?

 Venituri ale nerezidenților obţinute din Republica Moldova pentru care se impune obligația de a plăti impozit în Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile specificate la art.71 din Codul fiscal.
 Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanţe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora.
 Totodată, potrivit art.71 alin.(1) lit.b1) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova se consideră alte venituri din servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova care nu sunt prevăzute în articolul 71 din Codul fiscal.
 Astfel, în cazul veniturilor din serviciile specificate la art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, acestea se vor impozita la sursa de plată indiferent dacă serviciile date au fost efectuate efectiv pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare (de ex. prin intermediul online platformelor).
 În partea ce ține de veniturile din serviciile specificate la art.71 alin.(1) lit.b1) din Codul fiscal, menționăm că, obligația reținerii impozitului pe venit la sursa de plată va apărea doar în cazul în care prestarea serviciilor respective de către nerezident, are loc efectiv pe teritoriul Republicii Moldova.
 Totodată, conform art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă nerezidentul este rezidentul unei ţări cu care Republica Moldova are încheiată o/un Convenţie/Acord de evitare a dublei impuneri se vor aplica prevederile tratatului internaţional.
 Astfel, pentru a putea beneficia de prevederile Convenţiei/Acordului, nerezidentul urmează să prezinte certificatul de rezidenţă, conform art.793 alin.(2) din Codul fiscal.
(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/83 din 09.03.2023)
news-events