Ordinul SFS nr. 492 din 26-12-2023

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.6 Achitarea taxei

6.6.6.2

Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen a taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă?

    Potrivit art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii revine contribuabililor, cu excepția persoanelor fizice care practică activitate independentă.
   În cazul persoanelor fizice care practică activitate independentă, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii, revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală)nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.6 Achitarea taxei

6.6.6.1

Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

     Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se achită de către subiecții impunerii, cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) și persoanelor fizice care practică activitate independentă, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
     Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).
    Persoanele fizice care practică activitate independentă în afara piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, achită taxa, anual, în termen de până la data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (11) din Codul fiscal).
     Taxa se achită la bugetul local în raza căruia se află obiectul impunerii, la codul clasificației economice 114418.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.5 Calcularea taxei

6.6.5.3

Cum se calculează taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de către persoanele fizice, care desfășoară activităţii independente în afara piețelor autorizate?

     În cazul în care persoanele fizice desfășoară activităţii independente în afara piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, calculul taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se realizează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale, cu înștiințarea acestora privitor la suma taxei ce urmează a fi achitată prin intermediul avizelor de plată.
     Expedierea avizelor de plată la taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii în cazul persoanelor fizice care practică activitate independentă urmează a se realiza cel târziu până la data de 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.5 Calcularea taxei

6.6.5.1

Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

    Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează de către subiecții impunerii de sine stătător, pornind de la cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii, în funcţie de caracteristicile acestora (lit. e) din anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
    În cazul persoanelor fizice care practică activitate independentă în afara piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale, pornind de la cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate de comerț, în funcţie de caracteristicile acestora.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.6 Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare

5.6.7

Cum se calculează impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier)?

     Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru următoarele categorii de bunuri:
- terenuri din intravilan sau din extravilan, clădiri, construcţii, case de locuit individuale, apartamente şi alte încăperi izolate, inclusiv bunuri imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, care sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
- clădiri, construcții şi alte obiecte ale impunerii, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.
   Pentru terenurile gospodăriilor țărănești (de fermier), neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor calculează suma anuală a impozitului funciar și întocmește avizele de plată.
    Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se realizează pornindu-se de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective, și cota concretă impozitului stabilită de către autoritatea administrației publice locale în raza de administrare a căreia este amplasat obiectul impozabil.
     Baza impozabilă în cazul impozitului pe bunurile imobiliare constituie:
1) pentru obiectele evaluate în scopul impozitării – valoarea estimată de către organele cadastrale;
2) pentru clădirile, construcțiile neevaluate – valoarea contabilă.
     Prin derogare, în cazul clădirilor, construcțiilor neevaluate în scopul impozitării, care sunt dobîndite în cursul anului fiscal sau la care se schimbă subiectul impunerii, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pornind de la valoarea contabilă a acestora de la data dobîndirii bunurilor.

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.6 Achitarea taxei

6.6.6.3

Care este termenul de achitare a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de către persoanele fizice care practică activitate independentă?

     Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se achită de către persoanele fizice care practică activitate independentă în afara piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior anual, în termen de până la data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

news-events