Ordinul SFS nr. 507 din 28-09-2018

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Cum se va trece în cont impozitul pe venit reținut în perioada fiscală 2018?
        În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, în anul 2018 contribuabilii menționați la art. 42 din capitolul respectiv au dreptul de a trece în cont impozitul pe venit reținut în etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în mod separat:          
a) sumele reținute de la ei pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 88, 89 și 90 din Codul fiscal;          
b) plățile efectuate pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 84 din Codul fiscal;          
c) impozitele achitate în afara Republicii Moldova, a căror trecere în cont este permisă în conformitate cu art. 82 din Codul fiscal, pentru sumele plătite sau calculate pentru aceeași etapă a perioadei fiscale.          
        Totodată, potrivit alin. (2) din articolul menționat, dacă trecerile în cont la care contribuabilul are dreptul în conformitate cu alin. (1) lit. a) și b) din articolul respectiv depășesc suma totală a impozitului pe venit calculată conform art. 15 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat efectuează stingerea obligației fiscale prin compensare, conform art. 175 din Codul fiscal, și, după caz, restituirea la cont, conform art. 176 din Codul fiscal.
       De asemenea, conform (3) din articolul respectiv, mărimea trecerii în cont specificată la art. 82 alin. (1) din Codul fiscal pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 nu poate depăși suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova fată de acest venit.          
      Conform alin. (4) din articolul menționat, trecerea în cont în perioada fiscală 2018 a impozitului achitat în alt stat se efectuează în etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale în care venitul respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Asupra căror persoane se extind prevederile capitolului V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal?
       În conformitate cu art. 42 din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, prevederile capitolului menționat se extind asupra:          
a) persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător;          
b) persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător;          
c) persoanelor fizice rezidente cetățeni străini și apatrizi care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Care este procedura de utilizare a scutirilor la care are dreptul persoana fizică în perioada fiscală 2018?
        În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 (1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018), scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică:          
a) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 8460 de lei;          
b) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin.(2) din Codul fiscal – în mărime de 12600 de lei;          
c) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin.(1) din Codul fiscal – în mărime de 8460 de lei;          
d) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 12600 de lei;          
e) pentru persoanele întreținute în sensul art. 35 din Codul fiscal, scutirea este de 1890 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, pentru care scutirea constituie 8460 de lei. Pentru aplicarea art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, venitul persoanei întreținute pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 nu trebuie să depășească suma de 8460 de lei.
     Potrivit alin. (2) din articolul menționat, pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 (1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018), scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică:         
a) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 6000 de lei;          
b) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 7500 de lei;          
c) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 2820 de lei;          
d) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 4500 de lei;          
e) pentru persoanele întreținute în sensul art. 35 din Codul fiscal, scutirea este de 750 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, a persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 4500 de lei. Pentru aplicarea art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, venitul persoanei întreținute pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 nu trebuie să depășească suma de 2820 de lei.         
        La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate.          
        De asemenea, conform alin. (3) din articolul respectiv, scutirea pentru persoana întreținută se aplică dacă aceasta, la situația din 30 septembrie 2018 și din 31 decembrie 2018, întrunește condițiile stabilite de art. 35 din Codul fiscal și de prezentul articol pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Care sunt condițiile aferente desemnării procentuale pentru perioada fiscală 2018?
       În conformitate cu prevederile art. 50 din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, prin derogare de la art. 8 alin. (1) lit. d) și art. 151 din Codul fiscal, pentru perioada fiscală 2018, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare are dreptul să direcționeze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat pentru etapele I și a II-a ale perioadei fiscale (stabilită la art. 43 din legea respectivă) către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 din Codul fiscal.          
      Astfel, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferentă etapei I și / sau etapei a II-a ale perioadei fiscale 2018 se va indica mărimea cuantumului desemnării procentuale stabilit la art. 152 din Codul fiscal și codul fiscal al beneficiarului desemnării procentuale.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Cine este obligat să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 și care este modalitatea prezentării acesteia?
       În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, sunt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018:          
a) persoanele fizice care sunt rezidenți ai Republicii Moldova și au obligații privind achitarea impozitului pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018;          
b) persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget;          
c) formele organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, potrivit legislației, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.          
     Potrivit alin. (2) din articolul menționat, pentru etapa I și a II-a a perioadei fiscale 2018, declarațiile cu privire la impozitul pe venit se completează în modul și forma stabilite de Ministerul Finanțelor.          
     Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 83 alin. (5)–(10) din Codul fiscal, declarațiile cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de:          
a) 25 martie 2019 – în cazul formelor organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, potrivit legislației;          
b) 30 aprilie 2019 – în cazul persoanelor fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții).
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Cum se va reține impozitul pe venit din plățile efectuate persoanei fizice sub formă de salariu în perioada fiscală 2018?
       În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, plățile salariale obținute de angajați se impozitează distinct pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale a anului 2018, ţinînd cont de scutirile, deducerile și de cotele stabilite la art.15 din Codul fiscal.         
       Potrivit alin. (2) din articolul menționat, determinarea venitului impozabil și calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursa de plată se efectuează prin metoda cumulativă de la prima zi sau, în cazurile în care salariatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, de la data angajării pînă în ultima zi a etapei I și, respectiv, a etapei a II-a a perioadei fiscale 2018.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Care este modalitatea de prezentare a dării de seamă anuale (forma IALS) pentru perioada fiscală 2018?
       În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, pînă la data de 25 ianuarie 2019, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă separate, aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal ale persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile pe parcursul etapelor I și a II-a ale perioadei fiscale 2018, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut aferent.          
        Dările de seamă vor include și datele despre persoanele și/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90 din Codul fiscal, precum și sumele veniturilor achitate în folosul acestor persoane. În cazul în care, pe parcursul anului 2018, persoanele care sunt obligate să rețină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte dările de seamă menționate aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018 în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare/repartiție a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.          
      Formele ce urmează a fi utilizate pentru prezentarea dării de seamă anuale sunt – pentru etapa I a perioadei 2018 forma IALS 14 și pentru etapa II forma IALS18.          
      Totodată, potrivit alin. (4) din articolul menționat, întreprinzătorul individual este obligat să prezinte, pînă la 1 martie 2019, beneficiarului acestor plăti, cu excepția celor care au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33–35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7) din Codul fiscal, precum și suma impozitului reținut, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte.          
     De asemenea, conform alin. (5) din articol, în cazul efectuării corectărilor în informația prezentată conform alin. (3), întreprinzătorul individual este obligat să informeze beneficiarul plăților, în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei, asupra cazului de încălcare fiscală.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Cum vor fi reportate pierderile în scopuri fiscale aferente perioadei fiscale 2018 pentru întreprinzătorii individuali?
     Conform art. 45 alin. (3) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, în scopul aplicării prevederilor art. 32 din Codul fiscal, reportarea de către întreprinzătorii individuali a pierderilor în etapa I și, respectiv, în etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 se califică ca reportare a pierderilor în perioade fiscale distincte.          
      Astfel, pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător formate în perioada deplină cît şi în etapele I sau II a anului 2018 urmează să fie reportate eșalonat pe următorii cinci ani, luînd în calcul și etapele perioadei fiscale 2018.           
      Suma permisă pentru reportare pentru unul din anii fiscali următori celui în care s-a înregistrat pierderea este stabilită de contribuabil în limita venitului impozabil înregistrat, redusă cu suma permisă spre deducere.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Cum se vor determina obligațiile fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018?
        În conformitate cu art. 43 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru subiecții menționați la art. 42 din capitolul respectiv, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte după cum urmează:          
a) etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 pînă la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018;          
b) etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este de la 1 octombrie 2018 pînă la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.          
     Potrivit alin. (2) din articolul menționat, obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situației de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situației de la 31 decembrie 2018.          
      Astfel, conform alin. (3) din articolul respectiv, pentru etapa I a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice și al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de:          
a) 7% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce nu depășește suma de 24750 de lei;          
b) 18% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce depășește suma de 24750 de lei.
     Conform alin. (4) din articolul menționat, pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice și al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de 12 % din venitul impozabil aferent etapei a II-a a perioadei fiscale 2018.          
      De asemenea, potrivit alin. (5) din articolul respectiv, pentru perioada fiscală a anului 2018, prevederile art. 881 din Codul fiscal se aplică pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
În ce limite se acceptă deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către întreprinzătorii individuali în folosul persoanelor fizice și juridice în anul 2018?

        În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către întreprinzătorii individuali în folosul persoanelor fizice și juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanţare și a companiilor de leasing) se acceptă în limita mediei aritmetice a ratelor medii ponderate ale dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni și peste 12 luni în secțiunea pe lei moldovenești și pe valută străină pentru fiecare lună în parte a etapelor I și a II-a ale perioadei fiscale a anului 2018.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Cum se vor determina obligațiile fiscale de către întreprinzătorul individual privind impozitul pe venit în cazul efectuării operațiunilor în valută străină pentru perioada fiscală 2018?

        Conform art. 44 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, orice venit/pierdere a întreprinzătorului individual de pe urma recalculării datoriei sau orice diferență de curs estimată în conformitate cu prevederile art. 21 din Codul fiscal în perioada fiscală 2018 se consideră venit obținut/pierdere suportată în ultima zi a etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Cum se vor recunoaște la deducere reziduurile, deșeurile și perisabilitatea naturală la întreprinzătorii individuali pentru perioada fiscală 2018?

       În conformitate cu art. 45 alin. (2) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru aplicarea prevederilor art. 24 alin. (13) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual urmează să stabilească separat pentru etapa I și a II-a a perioadei fiscale 2018 limite a reziduurilor, a deșeurilor și a perisabilităților naturale.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.6 Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Cum se vor recunoaște la deducere cheltuielile suportate de către întreprinzătorul individual pentru perioada fiscală 2018?

       Potrivit art. 45 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru întreprinzătorul individual deducerea cheltuielilor se aplică în modul general stabilit corespunzător etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale a anului 2018.

news-events