Ordinul SFS nr. 111 din 01-03-2018

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare

28.23.34

În care boxă a declarației privind TVA se reflectă livrările care nu constituie obiect al impunerii?

Volumul livrărilor care nu constituie obiect al impunerii nu se reflectă în declarația privind TVA, deoarece în declarația privind TVA sînt supuse reflectării doar livrările impozabile, livrările scutite de TVA cu drept de deducere și livrările scutite de TVA fără drept de deducere.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.21

Urmează oare de a se perfecta factura fiscală în adresa subantreprenorului la transmiterea materialelor de contrucţie pentru prestarea serviciilor de contrucţie a imobilului?
      În conformitate cu prevederile art.95 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecții impunerii, care reprezintă rezultatul activității de întreprinzător în Republica Moldova.
    Livrarea de mărfuri, potrivit art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială. În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală.
     Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".
     Reieșind din cele expuse, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, se va elibera factura fiscală cu indicarea mențiunii „Non livrare".
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Codului fiscal și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.16

Este necesar de a elibera factura fiscală la transmiterea producţiei de la o subdiviziune la o altă subdiviziune în cadrul uneia şi aceleiaşi întreprinderi?
     În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală.   
    Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".      
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.3

Care este modalitatea de completare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil cu TVA?
    Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA fără drept de deducere (art.103 din Codul fiscal) și cele care nu constituie obiect al impunerii cu TVA (art.95 alin.(2) din Codul fiscal), urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale.    
    La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA și a celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA, coloanele 10.6 „Cota TVA, %” și 10.7 „Suma totală a TVA, lei” nu se completează.     
   Factura fiscală eliberată în vederea documentării astfel de livrări, nu urmează să conțină mențiunea „Non livrare”.   
  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza HG nr.294 din 17.03.201998 și Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.39

Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017?
     Conform pct.6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, e permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura fiscală” şi “factura”, executate tipografic, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat.
    Formularele tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor.
     Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează pînă la epuizarea lor.
    Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate pînă la 28 octombrie 2017, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.
    Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, şi imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucţiunii prevăzute în anexa nr.2.
    Totodată, potrivit pct.5) din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, utilizarea formularelor aplicabile pînă la 1 aprilie 1998 este interzisă.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor HG nr.294 din 17.03.1998 și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.20

În ce moment apare obligaţia de prezentare cumpărătorului a facturii fiscale în cazul cînd alegerea, comanda şi plata pentru marfă se efectuează la oficiul furnizorului, iar preluarea (recepţionarea) mărfurilor are loc într-o altă zi la depozitul comercial al furnizorului?
    Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.      
    Totodată, prevederile art.108 alin.(1) din Codul fiscal, prevăd că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8) al aceluiași articol.
   În acelaşi timp, art.93 pct.3) din Codul fiscal, prevede că livrare de mărfuri este transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor.  
    Prin urmare, factura fiscală urmează a fi prezentată de către furnizor cumpărătorului la momentul predării mărfurilor.     
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Codului fiscal].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.14

Care adresă urmează a fi indicată în factura fiscală la prestarea serviciilor în cazul în care adresa subdiviziunii structurale diferă de cea juridică?
    Potrivit pct.13 subpct.2) și subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la prestarea serviciilor în rîndul 1 „Furnizor” din factura fiscală se înscrie denumirea și adresa juridică a entităţii care prestează servicii și respectiv, în rîndul 2 „Cumpărător/beneficiar” din factura fiscală se înscrie denumirea și adresa juridică a entităţii care beneficiază de servicii prestate de către furnizor.        
     Drept urmare, la prestarea serviciilor în factura fiscală urmează a fi indicată adresa juridică a entității.       
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.31

Care este modul de eliberare a facturilor fiscale la livrarea energiei electrice de către întreprinderea producătoare şi reţelele de distribuţie?
    Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.   
   Totodată, în conformitate cu pct.11 subpct.1) al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cadrul livrărilor de mărfuri în rândul „Data eliberării/data livrării” din factura fiscală, furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării. 
    În acest sens, conform prevederilor art.117 alin.(2) pct.3) şi pct.4) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată pentru livrarea energiei electrice va include informaţia despre data eliberării facturii fiscale şi data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării acesteia.  
    Astfel, întreprinderea producătoare, pentru energia electrică livrată reţelelor de distribuţie, şi reţelele de distribuţie pentru livrarea de energie electrică consumatorilor, vor reflecta facturile fiscale în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii la data livrării indicată în factura fiscală.  Concomitent, în temeiul art.118 alin.(3) al Codului fiscal, reţelele de distribuţie vor reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor facturile fiscale recepţionate.
    Referitor la determinarea volumelor de energie electrică livrată cu aplicarea diferitor cote ale TVA, în cazul livrărilor efectuate prin reţelele de distribuţie, se vor întocmi acte de verificare cu întreprinderea producătoare în baza informaţiei despre livrările efectuate de către reţelele de distribuţie consumatorilor, modalitate stabilită şi în Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.
    Dat fiind faptul că, forma actului de verificare nu este aprobată prin careva act normativ, acesta se va perfecta în formă liberă.   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor art.117 din Codul fiscal și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.2

La ce dată se eliberează factura fiscală de către furnizorul de mărfuri (servicii)?
    Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. 
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.45

Are obligația agentul economic de a reconfirma dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?
     În conformitate cu prevederile pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală” nr.118 din 28 august 2017, agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor de TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.1

Ce informaţie obligatorie trebuie să includă factura fiscală?
   Potrivit art.117 alin.(2) din Codul fiscal, factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:      
   1) numărul curent al facturii/facturii fiscale;       
  2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului;      
  3) data eliberării facturii/facturii fiscale;     
  4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii/facturii fiscale;        
  5) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al cumpărătorului;     
  6) tipul livrării;         
 7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii:     
  a) cantitatea mărfii;        
 a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante;       
 b) preţul unui articol de marfă fără T.V.A.;       
  c) cota T.V.A.;        
 e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată;     
  f) suma totală a T.V.A.   
  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.15

Este necesară eliberarea facturii fiscale pentru transportarea producţiei proprii a entităţii de la depozit la piaţă în vederea comercializării acestora?
   În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală.    
  Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".       
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].
news-events