Ordinul SFS nr. 542 din 12-10-2018

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.2 Anularea înregistrării ca contribuabil al TVA
Se anulează înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA, în cazul suspendării activității de către subiectul impozabil?
    În conformitate cu art.113 alin.(5) din Codul fiscal, în cazul suspendării activității subiectului impozabil în conformitate cu legislația în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA nu se anulează, iar perioada de suspendare a activității nu se ia în calcul la aprecierea plafonului stabilit la alin.(2) lit. a) art. 112 din Codul fiscal.
    În cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile contribuabilului TVA se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.2 Anularea înregistrării ca contribuabil al TVA
La ce dată, subiectului impozabil, care a suspendat activitatea, se restabilesc drepturile și obligațiile contribuabilului al TVA ?

   În conformitate cu art.113 alin.(5) din Codul fiscal, în cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile contribuabilului TVA se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.2 Anularea înregistrării ca contribuabil al TVA
Ce data se consideră ca data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA al subiectul impozabil?
     În conformitate cu art.113 alin.(4) din Codul fiscal, data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat privind anularea înregistrării.         
    Totodată, urmează de menționat că, conform art.113 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul lichidării, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în baza cererii depuse de contribuabil până la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic.
    Dacă contribuabilul nu depune cererea respectivă până la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în temeiul alin.(2) lit. d) art.113 din Codul fiscal.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare
În baza căror date se întocmește Declarația privind TVA, de către subiectul impozabil?
   Conform art. 118 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil este obligat să țină evidența întregului volum de mărfuri, servicii livrate și a valorilor materiale, serviciilor procurate.
   Registrele de evidență a procurării și livrării de mărfuri, servicii trebuie întocmite în termen de o lună de la încheierea perioadei fiscale privind TVA.         
   Astfel, conform prevederilor pct. 1 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, declarația privind TVA se întocmește pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la ordinul menționat în baza datelor reflectate în Registrele de evidență a livrărilor și procurărilor.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.12 Servicii de transport şi expediţie
Cum se impozitează cu TVA serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional?

    În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală
Este obligatorie completarea coloanelor 10.6 - 10.7 a facturilor fiscale emise cu mențiune ,,Non livrare”, în cazul documentării de către cumpărător a returului de marfă?
    Documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), iar de către cumpărător, în temeiul prevederilor pct.15 subpct. 5) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale.
    Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”.
   Astfel, în conformitate cu prevederile pct.15 subpct.8) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale, pe faptul returului de marfa coloanele 10.6 - 10.7 se completează după caz.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
Ce reprezintă import de servicii?
        În conformitate cu art. 93 pct.9) din Codul fiscal, prin import de servicii se înțelege prestarea de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
Reprezintă obiect impozabil cu TVA serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor, acordate de către nerezident al Republicii Moldova unui rezident,?
    Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, importul serviciilor în Republica Moldova reprezintă obiectul impozabil. În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, import de servicii reprezintă prestare de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.         
    Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”.         
   În acest sens, Codul fiscal, articolul 111 alin. (1) - (3), stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sunt indicate în alin.(1) – (3) locul livrării considerindu-se sediul, sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal).         
  Astfel, în cazul în care serviciile prestate de nerezident reprezintă servicii de pregătire și perfecționare a cadrelor ele se califică parte a serviciilor în domeniul culturii, artei, științei, învățământului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate, atunci potrivit prevederilor art.111 alin. (1) lit. c) liniuța a doua din Codul fiscal, locul livrării acestora se consideră locul prestării efective a serviciilor.        
   În contextul celor expuse, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova acorda servicii de pregătire și perfecționare a cadrelor unui rezident al Republicii Moldova, atunci în conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, reprezintă import de servicii.       
   Totodată, în conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct. 5) din Codul fiscal, importul și livrarea serviciilor de pregătire și perfecționare a cadrelor sunt scutite de TVA fără drept de deducere.         
   Astfel, serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor, acordate de către nerezident al Republicii Moldova unui rezident, reprezintă import de servicii care conform prevederilor art.103 alin.(1) pct. 5) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate
Survine la subiectul impozabil obligația de ajustare a TVA la casarea mijloacelor fixe procurate în condiția în care la momentul procurării acestora, nu s-a atribuit TVA la deducere?

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activității de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deșeuri și perisabilități naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum și pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.         

În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(l) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.         

Astfel, obligația de ajustare a TVA la casarea mijloacelor fixe procurate survine în condiția în care anterior a avut loc atribuirea la deducere a TVA în baza art.102 alin.(l) din Codul fiscal.

news-events