Ordinul SFS nr. 263 din 11-08-2017

 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Care sunt documentele ce confirmă existenţa disponibilului mai mare de 1 milion de lei?
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Care sunt recomandările Serviciului Fiscal de Stat aduse la cunoştinţa cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?
•să efectueze şi să înregistreze documentar la preţurile care au avut loc în realitate, orice tranzacţie în mod legal, inclusiv cele de vânzare/cumpărare a imobilelor, mijloacelor de transport, altor bunuri costisitoare; •să solicite oficializarea salariului, ce corespunde sumei obţinute de-facto, refuzând la fenomenul achitării „salariilor în plic” şi alte acţiuni frauduloase ale agenţilor economici;  •să solicite de fiecare dată eliberarea bonului de casă;  •să declare în mod legal şi ulterior să păstreze documentele ce autentifică intrarea legală în ţară (declaraţiile vamale, confirmările transferului bancar, etc.), în perioada de după 01 ianuarie 2012, a veniturilor obţinute în afara Republicii Moldova, inclusiv celor ce sunt transmise rudelor şi afinilor de până la gradul III;  •să depună anual, către 30 aprilie, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, declarând în mărime deplină toate veniturile impozabile;  •în cazul, în care va fi inclus în lista propusă pentru control, să depună Declaraţia cu privire la proprietate şi să colaboreze cu organul fiscal, aceasta oferindu-i posibilitatea de a fi scutit de amenzi.
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Cine sunt subiecţii estimării prin metode indirecte?
Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sunt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care depăşesc riscul minim acceptat, stabilit la art.22613 alin.(11) din Codul fiscal. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început până la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral teritorial s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate. Actuala redacție a art. 22613 din Codul fiscal a fost promulgată prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 și este în vigoare din 01.07.2016.   În conformitate cu prevederile art. 2263 din Codul fiscal, în vigoare până la 01.01.2014, subiecţi ai estimării prin metode indirecte sunt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care:   a)în perioada unui an fiscal, începând cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început până la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate;  b)efectuează pe parcursul unui an fiscal, începând cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decât cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei.   Prevederile art. 2263 din Codul fiscal au fost completate prin Legea nr. 324 din 23.12.2013, în vigoare din 01.01.2014, cu litera c) în următoarea redacție:  c)efectuează, pe parcursul unui an fiscal, ieşiri de bunuri, mijloace băneşti, prestări servicii ce depăşesc suma de 500 mii lei.
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Cum urmează de declarat disponibilul de mijloace băneşti în valută străină?
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Care este termenul limită şi locul depunerii declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Cum urmează de demonstrat disponibilul mai mare de 1 milion de lei la situaţia din 1 ianuarie 2012 dacă era păstrat în numerar ?
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Sunt cetăţeni care au avut la data de 1 ianuarie 2012 sume mai mici de 500 mii lei. Dacă ei nu au obligaţia de a declara acest disponibil, vor avea atunci ei oare dreptul să beneficieze ulterior de această dovadă pentru a justifica diferenţa dintre suma venitului impozitat şi suma venitului estimat?
        Cetăţenii care au dispus la 1 ianuarie 2012 de mijloace băneşti în sumă de până la 500 mii lei nu au avut obligaţia de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012. Pentru subiecţii estimării venitului impozabil prin metode indirecte, care nu au depus declaraţia, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de 500 mii lei.
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Care sunt serviciile şi acţiunile acordate cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte?
        •acordă consultanţă la telefonul Centrului unic de apel al SFS - 0-8000-1525;         •acordă consultanţă nemijlocit în cadrul subdiviziunilor structurale ale SFS;          •desfăşoară seminare pe tematici aferente aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil estimat;         •popularizează metodele şi mecanismul lor de aplicare prin intermediul surselor de informare în masă.         •asigură în condiţii de confidenţialitate a primirii de la cetăţeni a declaraţiilor cu privire la proprietate;
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
        Care este modalitatea de obținere a copiei Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situația din 01.01.2012?
        Pentru obținerea copiei Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situația din 01.01.2012 se depune o solicitare privind eliberarea copiei, care va fi examinată în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. Copia declaraţiei se înmânează persoanei fizice numai după semnarea de către contribuabil a declaraţiei de asumare a responsabilităţii privind confidenţialitatea informaţiei recepţionate.
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
De ce persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti? În folosul cui se face acest lucru?
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
        Care sunt măsurile de asigurare a confidențialității datelor obținute de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?
        Orice informaţie primită de Serviciul Fiscal de Stat este tratată ca secret fiscal şi, prin derogare de la art.131 alin. (5) din Codul fiscal, este prezentată doar organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală. Autorităţile menţionate vor utiliza informaţia numai în acest scop. Serviciul Fiscal de Stat poate dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau în baza hotărârilor judiciare pe problemele legate de utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice. Rezultatele controalelor fiscale pot fi date publicităţii doar după expirarea tuturor căilor de atac.
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
De unde cetăţenii pot obţine formularul Declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Are dreptul cetăţeanul la prelungirea termenului de depunere a declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012 ?
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Care sunt consecinţele pentru cetăţenii care au obligaţiunea de a depune declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti, dar nu şi-au onorat-o?
        În cazul în care persoanele care au avut obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la mijloacele băneşti la situația din 01.01.2012, dar nu și-au onorat-o, ei vor beneficia de dreptul de a diminua venitul impozabil estimat doar cu suma de 500 mii lei, adică vor fi puşi în condiţii similare cu persoanele care nu au această obligaţie. Suma mai mare de 500 mii lei se va considera ca fiind obţinută în perioada de după 01.01.2012.
 • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
 • 9.1 Dispozitii generale
Există oare necesitatea depunerii declaraţiei în cazul în care persoana fizică deţine la data de 1 ianuarie 2012 disponibil de mijloace băneşti provenite dintr-un credit bancar sau împrumutat de la o altă persoană fizică sau juridică ?
news-events