Persoane fizice

Descrierea

Simplificarea şi automatizarea proceselor de calculare şi achitare a impozitelor şi taxelor administrate de SFS prin intermediul Serviciului Guvernamental electronic „MPay”. Graţie acestui serviciu, contribuabilii vor dispune de o modalitate comodă de generare/creare a notelor de plată şi achitarea impozitelor şi taxelor online prin intermediul platformei guvernamentale MPay.

Acte normative

Codul fiscal al Republicii Moldova

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea
Calculatorul taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
Notă
Determinarea taxei în cazul autovehiculelor mixte se realizează conform modului expus în Baza Generalizată a Practicii Fiscale la întrebarea răspuns 8.2.5.9, iar în cazul autovehiculelor mixte, reutilate - conform modului expus în întrebarea răspuns 8.2.5.10.
Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Determinarea obligațiilor aferente impozitului pe venit.
Onorarea obligațiilor aferente impozitului pe venit.
Conformarea contribuabililor la respectarea prevederilor legale.
Încasarea mijloacelor la bugetul public național.
Monitorizarea veniturilor obținute de către persoanele fizice.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

E-mail: asistenta@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00
Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

N/A

Descrierea

Determinarea obligațiilor aferente impozitului pe venit.
Onorarea obligațiilor aferente impozitului pe venit. 
Conformarea contribuabililor la respectarea prevederilor legale Încasarea mijloacelor la bugetul public național.
Monitorizarea veniturilor obținute de către persoanele fizice.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00
Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Buletinul de identitate pentru depunerea fizică a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice. 

Descrierea

Completarea dărilor de seamă cu generarea barcod-urilor.

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00
Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
1) Pentru persoanele juridice și întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător:
- Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepția contractelor întocmite în limba rusă și în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.
2) Pentru persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova:
- Copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea și domiciliul persoanei fizice;
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, tradusă în limba de stat de către traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepția contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidență;
- Copia extrasului din registrul acționarilor și extrasul din procesul-verbal al ședinței acționarilor, iar în cazul societăților cu răspundere limitată;
- Copia extrasului din procesul-verbal al ședinței fondatorilor, în cazul primirii dividendelor.
3) Pentru persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obținut statut de rezident al Republicii Moldova:
- Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
- Copia pașaportului persoanei fizice cetățean străin sau a pașaportului apatridului ori copia permisului de ședere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
- Documentul în original, eliberat de Poliția de Frontieră, despre intrările și ieșirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv;
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică. Tradusă în limba de stat de către traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepția contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidență.
Descrierea

Constatarea situației relațiilor contribuabilului cu bugetul public național privind lipsa sau existența restanțelor.

Informație despre serviciu
Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

2 zile lucrătoare, incluzînd ziua depunerii solicitării

Documente necesare pentru prestarea serviciului

a) Solicitae în formă liberă.
b) Prezentare buletinului de identitate/ pașaportului, după caz, procura.

Descrierea

• dispunerea de informație privind veniturile obținute de cetățenii RM;
• utilizarea informației după necesități.

Acte normative

Ordin SFS nr. 344 din 13.09.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova 

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

5 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Cererea solicitantului cu prezentarea documentului de identitate, după caz, anexarea copiei procurii autentificate.

Descrierea

Eliberarea/prelungirea patentelor pentru desfășurarea în cadrul legii a activității de întreprinzător, asigurarea achitării taxei pentru patenta de întreprinzător

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală.  

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Serviciul electronic este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
a) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului solicitantului/titularului patentei de întreprinzător – în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant împuternicit prin lege;

b) documentul ce confirmă achitarea taxei pentru patentă, în cuantum corespunzător termenului de valabilitate a patentei (pe o durată nu mai mică de o lună și nu mai mare de 12 luni);

c) documentele confirmative de achitare a contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției (Fișa de evidență a contribuției transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat de către titularii patentei de întreprinzător, aprobată prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale nr.461A din 13.10.2008).


Documentele care confirmă scutirea de plata contribuției, în cazul pensionarilor și invalizilor, constituie copia legitimației de pensionar sau de invaliditate, iar în cazul persoanelor angajate – certificatul ce confirmă faptul asigurării acestora la sistemul public de asigurări sociale, eliberat de angajator;

d) documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenta medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției (adeverințele-model aprobate și eliberate de către Agențiile teritoriale ale CNAM);

e) copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile și/sau activitatea de muncă anterioară, ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genurilor de activitate menționate la pozițiile: 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.49, 2.52, 2.53 din anexa la Legea nr. 93/1998;

f) în cazul genului de activitate menționat la poziția 2.50 din anexa la Legea nr. 93/1998 – copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul de evidență a gospodăriilor populației aferente casei rurale care va fi folosită în cadrul activității respective;

g) în cazul genurilor de activitate menționate la pozițiile 2.52 și 2.53 din anexa la Legea nr. 93/1998:
  • cazierul judiciar şi cel contravenţional;
  • declaraţia pe proprie răspundere că nu este decăzut din drepturile părinteşti prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată;
  • concluzia medicală pentru admiterea la serviciul de îngrijire a copilului, eliberată de medicul de familie conform formularului aprobat de Ministerul Sănătăţii (adeverința medicală-formularul nr. 086/e, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 828 din 31.10.2011);
h) suplimentar în cazul genului de activitate menționat la poziția 2.53 din anexa la Legea nr. 93/1998:
  • copia de pe extrasul din registrul bunurilor imobile sau, după caz, de pe contractul de locaţiune a imobilului care va fi folosit în cadrul activităţii respective;
  • declaraţia pe proprie răspundere că nu locuieşte împreună cu persoane care au fost condamnate pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni sau contravenţii contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei;
i) două fotografii de mărimea 3x4 ale solicitantului patentei.
Descrierea

Serviciul presupune obținerea accesului la serviciile fiscale electronice la distanță. Simplificarea procesului de raportare fiscală și asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal. Centralizarea sistemelor, opțiunilor, modulelor, funcționalităților din mediul online destinate interacțiunii reciproce a contribuabililor cu SFS și prestării serviciilor de către autoritatea publică, în special celor de acordare/ modificare/ anulare a accesului la serviciile fiscale electronice.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Oferirea informațiilor despre contribuabili

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” reprezintă un serviciu orientat spre îmbunătățirea actului de administrare a impozitelor și de control al restanțelor fiscale și permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale ale contribuabilului, precum și verificarea statutului curent al tuturor restanțelor sau supraplăților la Bugetul Public Național. Serviciul asigură comoditatea contribuabililor și optimizează interacțiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul online”

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului
Atașarea documentelor corespunzătoare în conformitate cu Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere și Ordinul MF nr .40 din 6 februarie 2018, lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice, după caz.
Descrierea

Verificarea bonului de casă la ECC

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Serviciul oferă informaţii cu privire la venitul şi impozitul pe venit la sursa de plată, permite verificarea acestora cu datele indicate de către cetăţean în declaraţia cu privire la impozitul pe venit, precum şi calcularea sumei impozitului pe venit spre achitare sau suma impozitului pe venit în plus achitată.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a utiliza serviciul este necesară parcurgerea pașilor conform serviciului „Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul online”

Descrierea

Verificarea timbrului de acciz (alcool)

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Vizualizarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și impozitului pe avere. Descărcarea avizelor de plată și/sau achitarea impozitelor respective.

Acte normative
Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

news-events