Ordinul SFS nr. 45 din 23-02-2023

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.3 Deducerile aferente activităţii de întreprinzător
 • 29.1.3.3 Transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului (art. 24 alin. (19) CF)

29.1.3.3.4

Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor? 
     În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.
      Astfel, conform pct. 34 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 65 de lei (fără TVA) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator /beneficiarul de lucrări pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor şi numărul de angajaţi/zilieri transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor/zilierilor.
      Totodată, conform pct. 36 din Regulamentul dat, criteriul stabilit la pct. 34 se aplică pentru transportul organizat al angajaților de la/la locul de muncă. Acest criteriu nu se aplică pentru celelalte cazuri de transportare a angajaţilor/zilierilor în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, în care regimul fiscal se determină conform modului general stabilit.
[Modificările sunt operate în temeiul aprobării Hotărârii Guvernului nr. 372 din 08.06.2022, în vigoare 10.06.2022]
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA

28.17.1

Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?
  Articolul 96 din Codul fiscal stabilește următoarele cote ale TVA:
  a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
   b) cote reduse în mărime de:
- 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590700, 190590800), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 2);
- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;
- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 300215000, 3005, 300610, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 3822, 4014, 401512000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;
 
- 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
- 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070953000, 070952000, 070960000, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;
- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;
- 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice;
- 12% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei;
- 12% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.
 
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022].
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.9 Reținerea finală a impozitului din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.901 alin.(37)CF)

29.1.7.9.2

Întrebarea transmisă în arhivă
 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.6 Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare

5.6.9

Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice – cetățeni şi în ce termen se prezintă avizul de plată?

    Impozitul pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, cu înştiinţarea acestora despre suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, în termen de:
- până la 15 iunie a anului fiscal în curs - cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs;
- cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune - cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 31 martie a anului fiscal în curs.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.43

Care este procedura de beneficiere de dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale? 


  Contribuabilii pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale, urmează în prelabil să obțină serie și diapazon de numere pentru facturile fiscale de la organul fiscal.
 Seria și diapaoznul de numere se obține prin depunerea  unei solicitări prin intermediul sistemului informaţional automatizat ,,Comanda on-line a formularelor tipizate”.
  Pentru accesarea serviciului ,,Comanda on-line a formularelor tipizate” urmează de parcurs următorii pași:
  Pasul 1: Accesarea Cabinetului personal al contribuabilului
 Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul Personal al Contribuabilului” este disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md. În partea dreaptă a paginii web, se accesează compartimentul destinat sistemului și se efectuează procedura de Autentificare prin semnătura electronică sau mobilă.

Pasul 2: După efectuarea autentificării în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” se va accesa compartimentul „Companii”.

Pasul 3: Pentru a se afișa lista serviciilor disponibile în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” se va accesa butonul „Administrator”/„Contabil”.

  Pasul 4: Din lista de servicii se va accesa Comanda on-line a formularelor tipizate (COFT).

Pasul 5: Veți fi redirecționați pe portalul www.servicii.fisc.md de unde se va accesa butonul „Accesare serviciu”.

 Pasul 6: Pentru a efectua comanda de serie și diapazon de numere, se va accesa compartimentul „Format electronic (serii și diapazon de numere)”, după care „Alte formulare tipizate”.

Pasul 7: Se afișează lista de formulare tipizate, în căsuța „Cantitatea” se va indica cantitatea necesară de serie și diapazon de număr, după care se va accesa butonul „Adaugă în coș”.

Pasul 8: Formularul și cantitatea indicată pentru acesta se vor regăsi în compartimentul „Coș”, iar pentru perfectarea comenzii se va accesa butonul „Perfectează comanda”

 Pasul 9: Se afișează formularele selectate pentru generarea seriei și diapazonului de numere și se selectează „Salvează comanda”.

Pasul 10: După salvarea comenzii, ve-ți fi redirecționat către compartimentul „Comenzile mele”, în acest moment se va accesa butonul „Semnează”.

Pasul 11: Din lista comenzilor semnate se va accesa „Nr. comandă” pentru a fi vizualizată seria și numărul de diapazon atribuit. La necesitate, din acest compartiment poate fi descărcată și imprimată Recipisa care confirmă datele comenzii efectuate.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală

28.15.44

Care sunt semnele de protecție a hîrtiei prevăzute pentu imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?

   Potrivit prevederilor pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală”, entităţile care corespund cerinţelor art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, imprimă de sine stătător facturile fiscale pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice. Semnele de protecţie conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) se stabilesc de către entitate prin ordin intern.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.11 Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

29.1.11.10

Cum se stabilește obiectul impozabil potrivit prevederilor 542 din Codul fiscal utilizînd indicatorii raportului financiar?
      În conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) și alin. (3) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare cu excepția veniturilor prevăzute la art. 20 din Codul fiscal.
        Potrivit prevederilor Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea Situaţiilor Financiare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118/2013, venituri reprezintă creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia celor legate de contribuţiile proprietarilor. Veniturile includ: veniturile din activitatea operaţională şi veniturile din alte activităţi. Veniturile din activitatea operaţională constituie veniturile din vînzări şi alte venituri din activitatea operaţională. Venituri din alte activităţi sînt veniturile din operaţiuni cu active imobilizate, veniturile financiare şi veniturile excepţionale.
      De asemenea, potrivit ,,Planului general de conturi contabile”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 119/2013, veniturile sunt reflectate la clasa a 6 de conturi contabile.
      Astfel, obiect al impunerii pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii este venitul determinat conform contabilităţii financiare (clasa a 6 de venituri), obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 20 din Codul fiscal, micșorat cu valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente (art. 542 alin. (2) din Codul fiscal).
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.11 Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

29.1.11.8

Constituie oare obiect al impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM) veniturile sub formă de dobânzi aferente depozitelor bancare?
      În conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) și alin. (3) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul determinat conform contabilității financiare, obținut în perioada fiscală de declarare. În obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art. 20 din Codul fiscal.
      Ținând cont de faptul că veniturile sub formă de dobânzi aferente depozitelor bancare nu se regăsesc în art. 20 din Codul fiscal, acestea se vor include în obiectul impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM).
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.11 Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

29.1.11.14

Se include oare în componența obiectul impunerii al regimului SIMM, venitul obținut din vînzarea unui bun în condițiile în care comercializarea lor nu constituie o activitate de bază a acestuia?
      În conformitate cu art. 542 alin. (1) din Codul fiscal, obiectul impunerii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 20 din Codul fiscal.
      Astfel, subiecţii regimului fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (SIMM) achită impozitul pe venit în mărime de 4% din obiectul impunerii.
     Reieşind din cele menţionate, înstrăinarea bunurilor reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit conform regimului fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.4 Reținerea finală a impozitului din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare (art. 901 alin. (3) CF)

29.1.7.4.3

Persoana fizică - cetățean, transmite în locațiune agentului economic, un bun imobil, apare oare obligația la persoana fizică să declare venitului obținut precum și de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat?
       În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 90¹ din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
       Astfel, în cazul transmiterii în locațiune a unui imobil de către o persoana fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 12% din venitul achitat.
       Totodată, conform alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3) art. 90¹ din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.
       Respectiv, pentru persoana fizică - cetăţean, care transmite în locațiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea impozitului pe venit, declararea, precum și înregistrarea contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.
 • 4 Accizele
 • 4.10 Declararea accizului la buget

4.10.11

  Se răsfrînge obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) asupra subiecților care importă, comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403?
   Prevederile art. 1251 din Codul fiscal pe lîngă producători obligă importatorii și comercianții cu ridicata să prezinte Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15).
   Totodată, categoria respectivă de subiecți ai impunerii cu accize nu fac parte din persoane juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize și reieșind din prevederile art.126 din Codul fiscal, obligația de prezentare a declarației privind achitarea accizelor nu se răsfrânge asupra subiecților impunerii – importatori, comercianți cu ridicata.
 
 • 4 Accizele
 • 4.10 Declararea accizului la buget

4.10.12

În cazul majorării cotei accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403), este obligat agentul economic care importă mărfuri supuse accizelor (de la pozițiile tarifare menționate) să declare (prin completarea și prezentarea formularului Declarației TBDSA 15) și să achite suma accizului pentru mărfurile în cauză, dacă la momentul efectuării inventarierii mărfurile respective se află în locurile de vânzare cu amănuntul ale agentului economic?
 • 4 Accizele
 • 4.10 Declararea accizului la buget

4.10.10

Urmează a fi supuse declarării conform Declarației (Forma TBDSA 15) și achitării accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie?

    În conformitate cu art.1251 alin.(4) din Codul fiscal, declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin.(2) se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
   Astfel, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28.04.2015 cu privire la aprobarea formularului Declarației „TBDSA15” și a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia” a fost stabilit atît formularul cît și modul nominalizat.          
   Prin urmare, în conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care mărfurile supuse accizelor de la art.1251 din Codul fiscal, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie acestora în termen de 30 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării şi achitării accizelor aferente, conform cotelor modificate în corespundere cu procedura prevăzută de instrucţiunea menționată.
 • 4 Accizele
 • 4.10 Declararea accizului la buget

4.10.9

        Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări și băuturi alcoolice, pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15)?
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.4 Alte livrari scutite de TVA

28.6.4.24

Se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere pentru activitatea editorială şi la nivel de subantreprenor, stabilită prin art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal?
   Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, producţia de carte electronică şi/sau audio şi publicaţiile periodice electronice şi/sau audio (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de editare, serviciile privind dreptul de autor şi drepturile conexe utilizate în acest scop, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.      
   De asemenea, Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20.04.2000 stabileşte noţiunea de „activitate editorială”, definită ca totalitatea activităților editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri.
  Subiecţi ai activităţii editoriale, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea menționată, sunt autorii, editorii, tipografii şi difuzorii producţiei editoriale.
  Prin urmare, pentru activitatea editorială, se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, inclusiv și în condițiile desfășurării acesteia de către contribuabil în calitate de subantreprenor.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 81  din  31.03.2022, (în vigoare 15.04.2022)].
 • 32 Metodologia evidenţei fiscale
 • 32.1 Dispoziţii generale

32.1.57

Care este modalitatea de achitare din străinătate a impozitului pe venit, precum și a oricărui alt tip de impozit sau taxă?


Achitarea de peste hotarele țării a impozitului pe venit sau a oricărui alt tip de impozit sau taxă, se efectuează în valută străină (EUR/USD), conform următoarelor date bancare:
1. În dolari SUA:
Beneficiary: Ministry of Finance of RM – State Treasury
Account of institution: IBAN SWIFT: NBMDMD2X
Correspondent Bank of the NBM:
• FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, NEW YORK
•SWIFT BIC: FRNYUS33
• ACCOUNT NO: 021087125
Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).
2. În EURO:
Beneficiary: Ministry of Finance of RM– State Treasury Account of institution:
IBAN Beneficiary Bank: National Bank of Moldova
SWIFT: NBMDMD2X Correspondent Bank of the NBM:
• DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., AMSTERDAM
• SWIFT: FLORNL2ACAC
• IBAN: NL90FLOR0600126226
Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).
La perfectarea documentului de plată, în rubrica „Account of institution” se va indica codul IBAN, după cum urmează:
a) generat pe pagina web a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificaţiei economice, raionului în care se află contribuabilul şi codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM);
b) pentru plăţile efectuate de către subiecţii impozabili prevăzuţi în art. 94 lit. d) din Codul fiscal, aferente taxei pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cod ECO 114110), se indică codul IBAN: MD04TRGAAA11411001000000. La perfectarea documentului de plată se va indica obligatoriu în destinaţia plăţii codul fiscal/codul TVA atribuit prin intermediul SIA „e-Commerce VAT”;
c) pentru plăţile/veniturile colectate se indică codurile IBAN oferite de către autorităţile/ instituţiile bugetare.
De asemenea, achitarea impozitelor și taxelor persoanelor fizice poate fi efectuată on-line prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay (www.mpay.gov.md) sau serviciului „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” disponibil pe portalul www.sfs.md.
[Modificări operate în temeiul Ordinului ministrului finanțelor nr. 90/2022, în vigoare din 30.09.2022]

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.6 Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare

5.6.14

Cum se generează avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar prin intermediul serviciului ,,Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului”?

   Vizualizarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, inclusiv a avizelor de plată corespunzătoare poate fi realizată în Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”, accesînd link-ul: https://sfs.md/ro/cabinetul-contribuabilului/login. Serviciul este disponibil pentru persoanele fizice (cetățeni) care dețin semnătură electronică.
    Pentru accesarea serviciului urmează a fi întreprinși următorii pași:
1) autentificarea, prin intermediul serviciului guvernamental Mpass, în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, plasat pe portalul www.sfs.md;

2) accesarea serviciului ,,Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului”;

3) accesarea listei bunurilor imobile;

4) vizualizarea informației și generarea avizului de plată pentru impozitul selectat;